• Slovenija | Spremeni spletno mesto
  • Stik
  • Dodaj k Moja zbirka
  • Deli
Meni
Išči

23.2.2017  Düsseldorf / Nemčija

Odlični rezultati v poslovnem letu 2016

Henkel poroča o rekordnih vrednostih prodaje in dobička

  • Prodaja: +3,5 % na 18,714 milijarde evrov (organska rast: +3,1 %)
  • Rast prodaje na razvijajočih se trgih: organska rast v višini +6,8 %
  • Močno povečanje dobička iz poslovanja*: +8,5 % na 3,172 milijarde evrov
  • Zelo močna izboljšava marže dobička pred obrestmi in davki*: +70 baznih točk na 16,9 %
  • Odlične vrednosti dobička na prednostno delnico (EPS):* +9,8 % na 5,36 evra
  • Povečanje vrednosti dividende** za dvomestno število: +10,2 % na 1,62 evra za prednostno delnico

''Leto 2016 je bilo za Henkel zelo uspešno. V izredno težkih razmerah na trgih smo ponovno dosegli rekordno prodajo in izpolnili zastavljene finančne rezultate za poslovno leto. Dosegli smo izjemno dobre rezultate. Prvič smo dosegli prilagojeni dobiček iz poslovanja, ki je presegel 3 milijarde evrov,'' je povedal Hans Van Bylen, predsednik upravnega odbora družbe Henkel. ''Septembra 2016 smo zaključili poslovni prevzem družbe Sun Products, kar je bil drugi največji nakup v zgodovini našega podjetja. To je pomemben korak za Henkel, ki je bistveno okrepil poslovni program Pralna sredstva in čistila v Severni Ameriki. Novembra smo predstavili naše nove ambicije in strateške prioritete do leta 2020 in kasneje. Na podlagi močnih temeljev, odličnih rezultatov v poslovnem letu 2016 in jasno zastavljenih prioritet želimo v prihodnjih letih nadaljevati uspešen razvoj poslovanja.''

Napovedi za leto 2017

Za tekoče poslovno leto 2017 je Hans Van Bylen povedal: ''Pričakujemo, da bodo razmere na trgih še naprej zelo spremenljive in negotove. Toda, z jasnimi strateškimi usmeritvami, močnim globalnim timom ter inovativnimi blagovnimi znamkami in tehnologijami pa tudi z vodilnimi tržnimi položaji, ki jih zavzemamo z našimi glavnimi blagovnimi znamkami, smo ustvarili odlične pogoje za nadaljnjo rast dobička. V poslovnem letu 2017 tako pričakujemo organsko rast prodaje v višini od 2 do 4 odstotke. Za prilagojeni dobiček iz poslovanja pričakujemo zvišanje na več kot 17 odstotkov, medtem ko za prilagojeni dobiček na prednostno delnico pričakujemo zvišanje med 7 in 9 odstotki.''

Rast prodaje in dobička v letu 2016

Prodaja v poslovnem letu 2016, ki je znašala 18,714 milijarde evrov, je dosegla novo rekordno raven in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 3,5 odstotka. Rast prodaje se je tako ob upoštevanju prilagojenih deviznih tečajev povečala za 7,1 odstotka. Poslovni prevzemi in odprodaje predstavljajo 4,0 odstotke, kar lahko v največji meri pripišemo poslovnemu prevzemu družbe The Sun Products Corporation. Organska rast prodaje – tj. prilagojeno za gibanje valutnih tečajev in prevzeme/odprodaje, je znašala 3,1 odstotka, kar pomeni solidno rast.

Vsi poslovni programi poročajo o solidni organski rasti prodaji. Poslovni program Lepila in Tehnologije je dosegel organsko rast v višini 2,8 odstotka. Poslovni program Beauty Care je dosegel izboljšanje organske rasti prodaje za 2,1 odstotka, poslovni program Pralna sredstva in čistila pa je zabeležil organsko rast v višini 4,7 odstotka.

Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je ob upoštevanju enkratnih prilivov in izdatkov ter stroškov prestrukturiranja izboljšal za 8,5 odstotka in znaša 3,172 milijarde evrov, kar je nova rekordna vrednost (v primerjavi s preteklim letom: 2,923 milijarde evrov). K pozitivnim rezultatom so prispevali vsi trije poslovni programi. Prilagojeni dobiček iz poslovanja je tako znašal 2,775 milijarde evrov v primerjavi z 2,645 milijarde evrov leto poprej.

Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) se je zvišala za 0,7 odstotne točke, s 16,2 odstotka na 16,9 odstotka, in je prav tako dosegla novo rekordno raven. Prikazana donosnost prodaje se je zvišala za 0,2 odstotne točke na 14,8 odstotka (prejšnje leto: 14,6 odstotka).

Finančni rezultat se je izboljšal z -42 milijonov evrov na -33 milijonov evrov. To lahko pripišemo poslovnemu prevzemu družbe The Sun Products Corporation, kjer so bili stroški financiranja v celoti kompenzirani s pozitivnimi učinki poplačila hibridnih posojil.

Prilagojeni neto prihodek poslovnega leta je po nenadzorovanih obrestih narasel za 10 odstotkov na 2,323 milijarde evrov (leta 2015: 2,112 milijarde evrov). Po odvzemu 40 milijonov evrov, ki jih lahko pripišemo nenadzorovanim obrestim, se je neto prihodek zvišal za 6,9 odstotka, z 1,921 milijarde evrov na 2,053 milijarde evrov.

Prilagojeni dobiček na prednostno delnico se je povečal za 9,8 odstotka, s 4,88 evra na 5,36 evra, in je dosegel novo rekordno raven. Prikazani dobiček na prednostno delnico se je povečal s 4,44 evra na 4,74 evra.

Predstavniki upravnega odbora, nadzornega odbora in združenja delničarjev bodo na letnem srečanju delničarjev, ki bo 6. aprila 2017, predlagali zvišanje dividend na prednostno delnico za 10,2 odstotka na 1,62 evra (prejšnje leto: 1,47 evra) in povečanje dividende za običajno delnico za 10,3 odstotka na 1,60 evra (prejšnje leto: 1,45 evrov). To bi bila najvišja vrednost dividende v zgodovini podjetja. Stopnja delitve dividend bi v tem primeru znašala 30,3 odstotka.

Neto delovni kapital kot odstotek od prodaje se je izboljšal za 0,3 odstotne točke, s 3,8 odstotka na 3,5 odstotka.

Neto finančni položaj je konec leta znašal -2,301 milijona evrov (31. decembra 2015 je znašal 335 milijonov evrov). Sprememba v primerjavi z zaključnim obdobjem prejšnjega leta je posledica transakcij za poslovne prevzeme drugih družb.

Napovedi za podjetje Henkel v letu 2017

Henkel pričakuje, da bo v poslovnem letu 2017 ustvaril 2- do 4-odstotno organsko rast, poleg tega si obeta, da bodo takšno organsko rast ustvarili vsi poslovni programi. Za prilagojeni donos od prodaje (EBIT) Henkel v primerjavi s preteklim letom pričakuje rast za več kot 17 odstotkov. Henkel pričakuje zvišanje dobička na prilagojeno delnico v razponu med 7 in 9 odstotki.


* Prilagojeno za enkratne izdatke/prilive in stroške prestrukturiranja.
** Predlog za delničarje na glavni skupščini delničarjev 6. aprila 2017.


Pričujoči dokument vsebuje napovedi, ki temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah uprave družbe Henkel AG & Co. KGaA. Za napovedi so značilni izrazi, kot so pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, predpostavljati, meniti, ocenjevati, napovedovati in podobni. Takih izrazov ne gre razumeti v smislu zagotovil, da se bodo pričakovanja izpolnila. Prihodnja donosnost in rezultati, ki jih bodo družba Henkel AG & Co. KGaA in povezane družbe dejansko dosegle, se lahko bistveno razlikujejo od podanih napovedi, saj so odvisni od številnih tveganj in negotovosti. Na večino dejavnikov, kot so prihodnje gospodarsko okolje, dejanja konkurentov in drugih, ki sodelujejo na trgu, družba Henkel ne more v celoti vplivati, saj jih vnaprej ni mogoče natančno oceniti. Družba Henkel ne načrtuje posodobitve napovedi in se k temu ne zavezuje.

Jelena Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka
Dubravka Rebernak Henkel Maribor d.o.o. Henkel Slovenija d.o.o. Korporativne komunikacije +386-2-2222-552
+386-2-2222-156
dubravka.rebernak@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka