• Slovenija | Spremeni spletno mesto
  • Stik
  • Dodaj k Moja zbirka
  • Deli

14.11.2017  Düsseldorf / Nemčija, Maribor

Henkel je potrdil pričakovane napovedi v poslovnem letu 2017 in zvišal napoved za rast vrednosti prednostnih delnic (EPS)

Henkel poroča o odličnih rezultatih v tretjem četrtletju

  • Zelo močna nominalna rast prodaje: +4,9 % na 4,981 milijarde evrov, močna organska rast: +3,0%
  • Močno izboljšanje marže EBIT* (dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki) na novo najvišjo vrednost: +40 baznih točk na 18,0 %
  • Bistvena rast dobička na prednostno delnico (EPS):* +8,5 % na 1,54 evra
  • Napovedi za celotno poslovno leto: organska rast prodaje od 2 do 4 % in zvišanje marže EBIT* na več kot 17 % sta potrjena; pričakovana rast vrednosti prednostne delnice (EPS) znaša približno 9 %

''Henkel je v tretjem četrtletju dosegel odlične rezultate poslovanja. V izjemno zahtevnem tržnem okolju smo dodatno povečali prodajo in dobiček. K uspešnemu razvoju in dobrim poslovnim rezultatom so prispevali vsi trije poslovni programi. Dosegli smo močno organsko rast prodaje v višini 3 odstotkov. Nominalna rast prodaje je znašala okrog 5 odstotkov,'' je povedal predsednik uprave družbe Henkel Hans Van Bylen. ''Povečali smo prilagojeni dobiček iz poslovanja in prilagojeno maržo EBIT, ki je z 18 odstotki dosegla novo najvišjo vrednost. Dosegli smo tudi bistveno povečanje rasti prilagojenega dobička na prednostno delnico. Prav tako smo uspešno zaključili tri poslovne nakupe oziroma prevzeme in s tem dodatno okrepili svoj poslovni portfelj.''

"Predvidevamo, da bo tržno okolje ostalo spremenljivo in nestanovitno. V skladu z napovedmi se bodo nadaljevala valutna nihanja, pogoji na trgih izdelkov za široko porabo pa bodo tudi v prihodnje težki in zahtevni. Kljub temu smo trdno odločeni, da nadaljujemo uspešen razvoj in še naprej dosledno sledimo zastavljenim strateškim prioritetam," je sporočil Hans Van Bylen.

"Za poslovno leto 2017 Henkel potrjuje svoje napovedi o rasti prodaje. Kljub negativnim valutnim gibanjem predvidevamo, da bodo prednostne delnice družbe Henkel dosegle še višjo vrednost. Na nivoju koncerna še naprej pričakujemo organsko rast prodaje v višini od 2 do 4 odstotke. Pričakujemo, da se bo prilagojena marža EBIT povečala na več kot 17 odstotkov in da se bo prilagojeni dobiček na prednostno delnico zvišal za okrog 9 odstotkov,'' je dodal Hans Van Bylen.

Rezultati prodaje in dobiček v tretjem četrtletju leta 2017

Prodaja se je v tretjem četrtletju nominalno zvišala za 4,9 odstotka in je znašala 4,981 milijarde evrov. Valutna nihanja so na prodajo negativno vplivala za 4,2 odstotka. Prevzemi in odprodaje so k povečanju rasti prispevali 6,1 odstotka. Organska rast prodaje, ki ne vključuje gibanja valutnih tečajev in prevzemov oziroma odprodaj, se je močno povečala in je znašala 3 odstotke.

Poslovni program Lepila in Tehnologije je dosegel izjemno močno organsko rast v višini 4,9 odstotka. Poslovni program Beauty Care je dosegel pozitivno organsko rast v višini 0,5 odstotka. Poslovni program Pralna sredstva in čistila je dosegel pozitivno organsko rast, ki je znašala 1,8 odstotka.

Novonastali trgi so ponovno nadpovprečno prispevali k organski rasti koncerna, z zelo močnim zvišanjem organske rasti prodaje za 5 odstotkov, medtem ko se je organska rast prodaje na zrelih trgih povečala za 1,5 odstotka.

Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je izboljšal za 7,1 odstotka na 897 milijonov evrov. K pozitivnemu rezultatu so prispevali vsi trije poslovni programi.

Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je dosegla rast v višini 0,4 odstotne točke in znaša 18,0 odstotka.

Prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS) se je povečal za 8,5 odstotka – z 1,42 evra na 1,54 evra.

Neto delovni kapital iz naslova prodaje se je izboljšal za 0,4 odstotne točke in znaša 5,6 odstotka.

Uspešnost poslovnih enot

Poslovni program Lepila in Tehnologije je v tretjem četrtletju ustvaril zelo močno organsko rast prodaje v višini 4,9 odstotka. Nominalno se je prodaja povečala za 4,5 odstotka na 2,373 milijarde evrov. Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je zvišal za 5,5 odstotka in je znašal 454 milijonov evrov. Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je dosegla dobro rast in je znašala 19,1 odstotka.  

Poslovni program Beauty Care je v tretjem četrtletju ustvaril organsko rast prodaje v višini 0,5 odstotka. Nominalno je bila prodaja nižja kot v istem obdobju preteklega leta in je znašala 941 milijonov evrov. Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je zvišal za 0,5 odstotka in je znašal 171 milijonov evrov. Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je dosegla močno rast in je znašala 18,1 odstotka.  

Poslovni program Pralna sredstva in čistila je v tretjem četrtletju ustvaril pozitivno organsko rast prodaje v višini 1,8 odstotka. Nominalno se je prodaja povečala za 10,6 odstotka na 1,636 milijarde evrov v primerjavi z istim četrtletjem preteklega leta. Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je zvišal za 10,9 odstotka in je znašal 294 milijonov evrov. Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je znašala 17,9 odstotka in je bila enaka kot v tretjem četrtletju preteklega leta. 

Prepričljivi poslovni prevzemi pomenijo dodatno okrepitev portfelja

Henkel je uspešno zaključil prevzem poslovne enote Darex Packaging Technologies, skupine Sonderhoff in podjetja Nattura Laboratories, s čimer je v tretjem četrtletju znatno okrepil svoj portfelj.

Močni poslovni rezultati v prvih devetih mesecih leta 2017

V prvih devetih mesecih 2017 je prodaja prvikrat presegla mejo 15 milijard evrov in se je tako zvišala za 9,3 odstotka na 15,143 milijarde evrov. Organska rast prodaje, ki ne vključuje gibanja valutnih tečajev in prevzemov oziroma odprodaj, se je povečala za 3,1 odstotka. K pozitivnemu rezultatu so prispevali vsi trije poslovni programi.

Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je izboljšal za 10,5 odstotka, z 2,407 milijarde evrov na 2,660 milijarde evrov. Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) se je s 17,4 odstotka zvišala na 17,6 odstotka. Prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS) se je povečal za 10 odstotkov, s 4,09 evra na 4,50 evra.

V prvih devetih mesecih 2017 je poslovni program Lepila in Tehnologije dosegel izjemno močno organsko rast v višini 4,6 odstotka. Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je dosegla zelo močno rast v višini 18,8 odstotka. Poslovni program Beauty Care je dosegel pozitivno organsko rast v višini 0,9 odstotka. Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je dosegla zelo močno rast v višini 17,6 odstotka. Poslovni program Pralna sredstva in čistila je dosegel dobro organsko rast, ki je znašala 2,2 odstotka. Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je znašala 17,6 odstotka.

30. septembra 2017 je neto finančni položaj družbe Henkel znašal -3,336 milijarde evrov (31. decembra 2016 je neto finančni položaj znašal -2,301 milijarde evrov). Sprememba v primerjavi s preteklim letom je predvsem posledica izplačil za poslovne prevzeme.  

Napovedi za 2017 še izboljšane

Za poslovno leto 2017 je Henkel še dodatno izboljšal svoje napovedi. Henkel na nivoju koncerna potrjuje svoja pričakovanja, da bo ustvaril organsko rast v višini od 2 do 4 odstotke od prodaje. Henkel tako za poslovni program Lepila in Tehnologija pričakuje organsko rast prodaje v višini 4 do 5 odstotkov, za poslovni program Beauty Care od 0 do 1 odstotka in za poslovni program Lepila in Tehnologije okrog 2 odstotka. Za prilagojeno donosnost prodaje (EBIT) Henkel pričakuje povečanje v primerjavi z letom prej za več kot 17 odstotkov. Zaradi dobrih poslovnih rezultatov Henkel podaja novo napoved o pričakovani rasti dobička na prednostno delnico, ki se bo po pričakovanjih zvišala za okrog 9 odstotkov.


*Prilagojeno za enkratne izdatke/prilive in stroške prestrukturiranja.

Pričujoči dokument vsebuje napovedi, ki temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah uprave družbe Henkel AG & Co. KGaA. Za napovedi so značilne besede pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, predpostavljati, meniti, ocenjevati, napovedovati in podobni izrazi. Takih izrazov ne gre razumeti v smislu zagotovil, da se bodo pričakovanja izpolnila. Prihodnja donosnost in rezultati, ki jih bodo družba Henkel AG & Co. KGaA in povezane družbe dejansko dosegle, se lahko bistveno razlikujejo od podanih napovedi, saj so odvisni od številnih tveganj in negotovosti. Na večino dejavnikov, kot so prihodnje gospodarsko okolje in dejanja konkurentov in drugih, ki sodelujejo na trgu, družba Henkel ne more v celoti vplivati, saj jih ni mogoče natančno oceniti vnaprej. Družba Henkel ne načrtuje posodobitve napovedi in se k temu ne zavezuje.

Jelena Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka
Dubravka Rebernak Henkel Maribor d.o.o. Henkel Slovenija d.o.o. Korporativne komunikacije +386-2-2222-552
+386-2-2222-156
dubravka.rebernak@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka