Odgovorno pridobivanje virov

Dobavna veriga podjetja je zelo pomemben vir – sodelovanje med podjetji na vsakem koraku v verigi lahko odpre dobre priložnosti za zmanjšanje splošnega vpliva na okolje in povečanje splošnega pozitivnega družbenega učinka. V družbi Henkel naša globalna dobavna veriga vključuje poslovne partnerje iz več kot 120 držav. Skupaj si prizadevamo za 100-odstotno odgovorno pridobivanje virov.

Pet pridelovalcev palmovega olja iz Kolumbije na polju z mladimi oljnimi palmami
Fotografija Bertranda Conquéreta, predsednika globalne dobavne verige Henkel in višjega podpredsednika nabave

   

V našem nabavnem oddelku smo s svojo strategijo za 100-odstotno odgovorno pridobivanje virov močno zavezani k prispevanju k načrtu namenske rasti družbe Henkel in njenim ambicijam.

Obiralec palmovih sadežev v palmovem gozdu

Proces odgovornega pridobivanja virov

Naš šeststopenjski »proces odgovornega pridobivanja virov« je ključni element našega pristopa ocenjevanja dobaviteljev. Osredotoča se na dva glavna vidika: 1. Zagotoviti, da vsi naši dobavitelji izpolnjujejo zahteve naših opredeljenih trajnostnih standardov. 2. Namensko sodelovati z našimi dobavitelji in strateškimi partnerji, da bi nenehno izboljševali standarde trajnosti v naši vrednostni verigi – na primer s prenosom znanja in stalnim izobraževanjem glede optimizacije postopkov, učinkovite rabe virov ter okoljskih in družbenih standardov. Ta proces je sestavni del vseh naših nabavnih dejavnosti po vsem svetu in se izvaja v vseh regijah, vseh poslovnih enotah in za vse skupine materialov. Ta proces izvajamo ob začetku sodelovanja z dobaviteljem in v obliki rednih pregledov obstoječih dobaviteljev.

  • 1. korak
  • 2. korak
  • 3. korak
  • 4. korak
  • 5. korak
  • 6. korak

1. korak: Predhodno preverjanje in ocena tveganja

Družba Henkel za tveganja glede trajnosti na globalnih nabavnih trgih uporablja sistem zgodnjega opozarjanja. Najprej ocenimo možna tveganja na ravni regije ali države. Pri tem se osredotočamo na države, ki so jih mednarodne institucije opredelile kot povezane s povečano stopnjo tveganj na področju trajnosti. Ocena vključuje merila »človekove pravice«, »korupcija« in »pravno okolje« ter vrednostne verige tveganj. Vrednostne verige tveganj so povezane z industrijami in sektorji, za katere menimo, da predstavljajo tveganje za trajnost v našem podjetju. To nam pomaga odkriti države in nabavne trge, ki bi lahko zahtevali posebne previdnostne ukrepe. 

Najvidnejši sodobni primer za državo s tveganjem v zvezi z materiali, ki predstavljajo tveganje za trajnost, so vzhodne province Demokratične republike Kongo (DRK), v katerih so različne vojske, uporniške skupine in zunanji akterji izkoristili rudarjenje za dobiček, obenem pa prispevali k nasilju in izkoriščanju med vojnami v regiji. Štirje minerali, pridobljeni iz Vzhodnega Konga in sosednjih držav, so t. i. konfliktni minerali. Ti minerali obsegajo kolumbit-tantalit (rudo tantala), kasiterit (rudo kositra), volframit (vir volframa) in zlato, ki se uporabljajo za končno proizvodnjo kovin tantal, kositer, volfram in zlato, ki so poznane pod izrazom 3TG.

Ker je težko vedeti, ali pridobljena surovina služi za financiranje zlorabe človekovih pravic ali drugih zločinov, vsako leto zahtevamo, da naši neposredni dobavitelji kovin priskrbijo priznano dokumentacijo kot dokaz, da ne kupujejo ali obdelujejo kovin iz takih kritičnih virov.

2. korak: Uvajanje

Rezultati predhodnega preverjanja in ocene tveganja se nato prenesejo v naš postopek uvajanja dobaviteljev. Pričakujemo, da naši dobavitelji upoštevajo naš kodeks ravnanja in politiko odgovornega pridobivanja virov. Postopek uvajanja temelji na enotnem globalnem sistemu registracije in nudi standardiziran povzetek naših zahtev glede trajnosti.

3. korak: Začetna ocena ali revizija

Na začetku novega poslovnega odnosa se od novih dobaviteljev zahteva, da razkrijejo obstoječe rezultate trajnostne uspešnosti ali opravijo samooceno trajnosti, ki zagotavlja preglednost glede njihove trajnosti. Naš pristop ocenjevanja temelji na vprašalnikih, ki jih je pripravil EcoVadis, neodvisni strokovnjak za oceno trajnosti. Ti vprašalniki zajemajo pričakovanja glede varnosti, zdravja, okolja, kakovosti, človekovih pravic, standardov zaposlenih in boja proti korupciji.

Izbrani dobavitelji opravijo začetne revizije kot alternativo vprašalnikom za samoocenjevanje. V tem postopku družba Henkel sodeluje z neodvisnimi revizijskimi podjetji, da preveri skladnost z definiranimi standardi pri revizijah. Naše revizije so sestavljene iz inšpekcijskih pregledov na samem kraju (npr. na proizvodnih lokacijah) in vključujejo tovarniške preglede ter razprave z zaposlenimi na vseh hierarhičnih ravneh.

4. korak: Analiza ocene uspešnosti

Zunanji strokovnjaki za trajnost in lastniki dobaviteljev v našem nabavnem timu analizirajo rezultate revizij ali rezultate vprašalnika za samoocenjevanje, da bi odkrili trajnostne primanjkljaje in področja za izboljšave. Poleg tega so dobavitelji razporejeni v različne razrede tveganja glede trajnosti. Standardiziran postopek po oceni ali reviziji zagotavlja, da naši dobavitelji izvedejo določene korektivne ukrepe. Ponavljajoča se resna neskladnost privede do prekinitve sodelovanja z dobaviteljem.

5. korak: Korektivni ukrepi in proces stalnega izboljševanja

Ocenjene dobavitelje neodvisno od rezultatov revizije ali ocene prosimo, da pripravijo načrt korektivnih ukrepov in delajo na opredeljenih področjih za izboljšave. Skupaj z dobavitelji spremljamo napredek pri izvajanju načrta korektivnih ukrepov do ponovne ocene ali ponovne revizije.

6. korak: Ponovna ocena/ponovna revizija

Za spremljanje napredka naših dobaviteljev in zagotavljanje nenehnega cikla izboljševanja, ki ga sestavljajo ocenjevalni, analitični in korektivni ukrepi, uporabljamo ponovne ocene ali ponovne revizije. Nastala preglednost v zvezi z razvojem trajnostnega delovanja naših dobaviteljev je dostopna v realnem času preko digitalnih platform.

sustainable palm oil

Odgovorno pridobivanje virov

Temnopolta ženska na polju z na novo zasajenimi palmovimi drevesi.