ODGOVORNO PRIDOBIVANJE VIROV

Dobavna veriga podjetja je zelo pomemben vir – sodelovanje med podjetji na vsakem koraku v verigi lahko odpre dobre priložnosti za zmanjšanje splošnega vpliva na okolje in povečanje splošnega pozitivnega družbenega učinka. V družbi Henkel naša globalna dobavna veriga vključuje poslovne partnerje iz več kot 120 držav. Skupaj si prizadevamo za 100-odstotno odgovorno pridobivanje virov.

Omogočanje namenske rasti z odgovornim pridobivanjem virov

S svojim vodilnim pristopom k odgovornemu pridobivanju virov želimo omogočiti namensko rast s spodbujanjem trajnosti vzdolž celotne dobavne verige – v korist ljudi in planeta. Iz tega razloga ohranjamo intenzivno komunikacijo in sodelovanje z našimi dobavitelji, s čimer spodbujamo trajnostni razvoj in spoštovanje človekovih pravic. Naše poslanstvo je preseči skladnost, spodbuditi vpliv in spremembe skozi celotno vrednostno verigo ter ustvariti trajnostno vrednost za naše stranke. 

Naša strategija za 100-odstotno odgovorno pridobivanje virov poudarja naš cilj glede sprejemanja 100-odstotno odgovornih odločitev o pridobivanju virov po vsem svetu, v vseh regijah, poslovnih enotah in skupinah materialov. Strateški načrt temelji na našem zanesljivem upravljanju tveganj in pristopu k skladnosti. Odraža ključne vidike strategije za namensko rast družbe Henkel, obenem pa tri ključna trajnostna področja – podnebno pozitiven vpliv, krožno gospodarstvo in družbeni napredek – postavlja v središče našega načrta za odgovorno pridobivanje virov. Naše prispevke k tem pomembnim področjem podpirajo štiri ključne strateške možnosti, in sicer sodelovanje, preoblikovanje, inovacije in ozaveščanje, ki nam bodo omogočile, da dosežemo 100-odstotno odgovorno pridobivanje virov.

Fotografija Bertranda Conquéreta, predsednika globalne dobavne verige Henkel in višjega podpredsednika nabave

   

V našem nabavnem oddelku smo s svojo strategijo za 100-odstotno odgovorno pridobivanje virov močno zavezani k prispevanju k načrtu namenske rasti družbe Henkel in njenim ambicijam.

100% Responsible Sourcing at Henkel (1) - Thumbnail

Proces odgovornega pridobivanja virov

Naš šeststopenjski »proces odgovornega pridobivanja virov« je ključni element našega pristopa ocenjevanja dobaviteljev. Osredotoča se na dva glavna vidika: 1. Zagotoviti, da vsi naši dobavitelji izpolnjujejo zahteve naših opredeljenih trajnostnih standardov. 2. Namensko sodelovati z našimi dobavitelji in strateškimi partnerji, da bi nenehno izboljševali standarde trajnosti v naši vrednostni verigi – na primer s prenosom znanja in stalnim izobraževanjem glede optimizacije postopkov, učinkovite rabe virov ter okoljskih in družbenih standardov. Ta proces je sestavni del vseh naših nabavnih dejavnosti po vsem svetu in se izvaja v vseh regijah, vseh poslovnih enotah in za vse skupine materialov. Ta proces izvajamo ob začetku sodelovanja z dobaviteljem in v obliki rednih pregledov obstoječih dobaviteljev.

1. korak: Predhodno preverjanje in ocena tveganja

Družba Henkel za tveganja glede trajnosti na globalnih nabavnih trgih uporablja sistem zgodnjega opozarjanja. Najprej ocenimo možna tveganja na ravni regije ali države. Pri tem se osredotočamo na države, ki so jih mednarodne institucije opredelile kot povezane s povečano stopnjo tveganj na področju trajnosti. Ocena vključuje merila »človekove pravice«, »korupcija« in »pravno okolje« ter vrednostne verige tveganj. Vrednostne verige tveganj so povezane z industrijami in sektorji, za katere menimo, da predstavljajo tveganje za trajnost v našem podjetju. To nam pomaga odkriti države in nabavne trge, ki bi lahko zahtevali posebne previdnostne ukrepe. 

Najvidnejši sodobni primer za državo s tveganjem v zvezi z materiali, ki predstavljajo tveganje za trajnost, so vzhodne province Demokratične republike Kongo (DRK), v katerih so različne vojske, uporniške skupine in zunanji akterji izkoristili rudarjenje za dobiček, obenem pa prispevali k nasilju in izkoriščanju med vojnami v regiji. Štirje minerali, pridobljeni iz Vzhodnega Konga in sosednjih držav, so t. i. konfliktni minerali. Ti minerali obsegajo kolumbit-tantalit (rudo tantala), kasiterit (rudo kositra), volframit (vir volframa) in zlato, ki se uporabljajo za končno proizvodnjo kovin tantal, kositer, volfram in zlato, ki so poznane pod izrazom 3TG.

Ker je težko vedeti, ali pridobljena surovina služi za financiranje zlorabe človekovih pravic ali drugih zločinov, vsako leto zahtevamo, da naši neposredni dobavitelji kovin priskrbijo priznano dokumentacijo kot dokaz, da ne kupujejo ali obdelujejo kovin iz takih kritičnih virov.

2. korak: Uvajanje

Rezultati predhodnega preverjanja in ocene tveganja se nato prenesejo v naš postopek uvajanja dobaviteljev. Pričakujemo, da naši dobavitelji upoštevajo naš kodeks ravnanja in politiko odgovornega pridobivanja virov. Postopek uvajanja temelji na enotnem globalnem sistemu registracije in nudi standardiziran povzetek naših zahtev glede trajnosti.

3. korak: Začetna ocena ali revizija

Na začetku novega poslovnega odnosa se od novih dobaviteljev zahteva, da razkrijejo obstoječe rezultate trajnostne uspešnosti ali opravijo samooceno trajnosti, ki zagotavlja preglednost glede njihove trajnosti. Naš pristop ocenjevanja temelji na vprašalnikih, ki jih je pripravil EcoVadis, neodvisni strokovnjak za oceno trajnosti. Ti vprašalniki zajemajo pričakovanja glede varnosti, zdravja, okolja, kakovosti, človekovih pravic, standardov zaposlenih in boja proti korupciji.

Izbrani dobavitelji opravijo začetne revizije kot alternativo vprašalnikom za samoocenjevanje. V tem postopku družba Henkel sodeluje z neodvisnimi revizijskimi podjetji, da preveri skladnost z definiranimi standardi pri revizijah. Naše revizije so sestavljene iz inšpekcijskih pregledov na samem kraju (npr. na proizvodnih lokacijah) in vključujejo tovarniške preglede ter razprave z zaposlenimi na vseh hierarhičnih ravneh.

4. korak: Analiza ocene uspešnosti

Zunanji strokovnjaki za trajnost in lastniki dobaviteljev v našem nabavnem timu analizirajo rezultate revizij ali rezultate vprašalnika za samoocenjevanje, da bi odkrili trajnostne primanjkljaje in področja za izboljšave. Poleg tega so dobavitelji razporejeni v različne razrede tveganja glede trajnosti. Standardiziran postopek po oceni ali reviziji zagotavlja, da naši dobavitelji izvedejo določene korektivne ukrepe. Ponavljajoča se resna neskladnost privede do prekinitve sodelovanja z dobaviteljem.

5. korak: Korektivni ukrepi in proces stalnega izboljševanja

Ocenjene dobavitelje neodvisno od rezultatov revizije ali ocene prosimo, da pripravijo načrt korektivnih ukrepov in delajo na opredeljenih področjih za izboljšave. Skupaj z dobavitelji spremljamo napredek pri izvajanju načrta korektivnih ukrepov do ponovne ocene ali ponovne revizije.

6. korak: Ponovna ocena/ponovna revizija

Za spremljanje napredka naših dobaviteljev in zagotavljanje nenehnega cikla izboljševanja, ki ga sestavljajo ocenjevalni, analitični in korektivni ukrepi, uporabljamo ponovne ocene ali ponovne revizije. Nastala preglednost v zvezi z razvojem trajnostnega delovanja naših dobaviteljev je dostopna v realnem času preko digitalnih platform.

1. korak: Predhodno preverjanje in ocena tveganja

Družba Henkel za tveganja glede trajnosti na globalnih nabavnih trgih uporablja sistem zgodnjega opozarjanja. Najprej ocenimo možna tveganja na ravni regije ali države. Pri tem se osredotočamo na države, ki so jih mednarodne institucije opredelile kot povezane s povečano stopnjo tveganj na področju trajnosti. Ocena vključuje merila »človekove pravice«, »korupcija« in »pravno okolje« ter vrednostne verige tveganj. Vrednostne verige tveganj so povezane z industrijami in sektorji, za katere menimo, da predstavljajo tveganje za trajnost v našem podjetju. To nam pomaga odkriti države in nabavne trge, ki bi lahko zahtevali posebne previdnostne ukrepe. 

Najvidnejši sodobni primer za državo s tveganjem v zvezi z materiali, ki predstavljajo tveganje za trajnost, so vzhodne province Demokratične republike Kongo (DRK), v katerih so različne vojske, uporniške skupine in zunanji akterji izkoristili rudarjenje za dobiček, obenem pa prispevali k nasilju in izkoriščanju med vojnami v regiji. Štirje minerali, pridobljeni iz Vzhodnega Konga in sosednjih držav, so t. i. konfliktni minerali. Ti minerali obsegajo kolumbit-tantalit (rudo tantala), kasiterit (rudo kositra), volframit (vir volframa) in zlato, ki se uporabljajo za končno proizvodnjo kovin tantal, kositer, volfram in zlato, ki so poznane pod izrazom 3TG.

Ker je težko vedeti, ali pridobljena surovina služi za financiranje zlorabe človekovih pravic ali drugih zločinov, vsako leto zahtevamo, da naši neposredni dobavitelji kovin priskrbijo priznano dokumentacijo kot dokaz, da ne kupujejo ali obdelujejo kovin iz takih kritičnih virov.

2. korak: Uvajanje

Rezultati predhodnega preverjanja in ocene tveganja se nato prenesejo v naš postopek uvajanja dobaviteljev. Pričakujemo, da naši dobavitelji upoštevajo naš kodeks ravnanja in politiko odgovornega pridobivanja virov. Postopek uvajanja temelji na enotnem globalnem sistemu registracije in nudi standardiziran povzetek naših zahtev glede trajnosti.

3. korak: Začetna ocena ali revizija

Na začetku novega poslovnega odnosa se od novih dobaviteljev zahteva, da razkrijejo obstoječe rezultate trajnostne uspešnosti ali opravijo samooceno trajnosti, ki zagotavlja preglednost glede njihove trajnosti. Naš pristop ocenjevanja temelji na vprašalnikih, ki jih je pripravil EcoVadis, neodvisni strokovnjak za oceno trajnosti. Ti vprašalniki zajemajo pričakovanja glede varnosti, zdravja, okolja, kakovosti, človekovih pravic, standardov zaposlenih in boja proti korupciji.

Izbrani dobavitelji opravijo začetne revizije kot alternativo vprašalnikom za samoocenjevanje. V tem postopku družba Henkel sodeluje z neodvisnimi revizijskimi podjetji, da preveri skladnost z definiranimi standardi pri revizijah. Naše revizije so sestavljene iz inšpekcijskih pregledov na samem kraju (npr. na proizvodnih lokacijah) in vključujejo tovarniške preglede ter razprave z zaposlenimi na vseh hierarhičnih ravneh.

4. korak: Analiza ocene uspešnosti

Zunanji strokovnjaki za trajnost in lastniki dobaviteljev v našem nabavnem timu analizirajo rezultate revizij ali rezultate vprašalnika za samoocenjevanje, da bi odkrili trajnostne primanjkljaje in področja za izboljšave. Poleg tega so dobavitelji razporejeni v različne razrede tveganja glede trajnosti. Standardiziran postopek po oceni ali reviziji zagotavlja, da naši dobavitelji izvedejo določene korektivne ukrepe. Ponavljajoča se resna neskladnost privede do prekinitve sodelovanja z dobaviteljem.

5. korak: Korektivni ukrepi in proces stalnega izboljševanja

Ocenjene dobavitelje neodvisno od rezultatov revizije ali ocene prosimo, da pripravijo načrt korektivnih ukrepov in delajo na opredeljenih področjih za izboljšave. Skupaj z dobavitelji spremljamo napredek pri izvajanju načrta korektivnih ukrepov do ponovne ocene ali ponovne revizije.

6. korak: Ponovna ocena/ponovna revizija

Za spremljanje napredka naših dobaviteljev in zagotavljanje nenehnega cikla izboljševanja, ki ga sestavljajo ocenjevalni, analitični in korektivni ukrepi, uporabljamo ponovne ocene ali ponovne revizije. Nastala preglednost v zvezi z razvojem trajnostnega delovanja naših dobaviteljev je dostopna v realnem času preko digitalnih platform.

Skupaj za trajnostno dobavno verigo

Leta 2011 je družba Henkel skupaj s petimi drugimi podjetji v kemični industriji soustanovila iniciativo “Skupaj za trajnost –dobavne verige za kemikalije za boljši svet” (TfS, ki temelji na načelih Globalnega dogovora Združenih narodov in iniciative za odgovorno oskrbo Mednarodnega sveta kemičnih združenj (ICCA). Cilj iniciative TfS je uskladiti vse bolj zapletene procese upravljanja dobavne verige glede trajnosti in optimizirati dialog med svetovnimi poslovnimi partnerji. Predvsem je treba ustvariti sinergije, da se lahko viri uporabljajo učinkoviteje in z najmanjšim upravnim naporom, ne le med družbami članicami, temveč tudi z vsemi našimi skupnimi dobavitelji. Bistvo revizij in spletnih ocenjevanj iniciative TfS je temeljna ideja: »Revizija za enega je revizija za vse!« Dobavitelji morajo opraviti le eno ocenjevanje ali eno revizijo. Revizije opravlja več izbranih, neodvisnih revizijskih podjetij. Pri spletnem ocenjevanju TfS sodeluje s podjetjem EcoVadis, strokovnjakom za ocenjevanje trajnostne uspešnosti. Uspešnost se ocenjuje na področjih upravljanja, okolja, zdravja in varnosti, dela in človekovih pravic ter vprašanj etičnega korporativnega upravljanja. Leta 2022 je imela iniciativa TfS približno 14.270 aktivnih ocenjevanj in revizij TfS. V istem letu je približno 2.800 Henklovih dobaviteljev opravilo oceno ali revizijo TfS. Iniciativa TfS se je v zadnjih letih močno povečala in trenutno vključuje 40 članov, ki predstavljajo skupno porabo v višini več kot 400 milijard evrov (stanje: februar 2023).

Leta 2021 je bila v okviru iniciative razvita tudi akademija TfS. Akademija nudi učno okolje za zaposlene v družbah članicah TfS in njihove dobavitelje. Akademija TfS ponuja več kot 300 učnih vsebin v sedmih različnih jezikih. 

Septembra leta 2020 je iniciativa TfS predstavila svojo novo strategijo »Rast in uresničevanje TfS«, ki temelji na preteklih dosežkih iniciative in bo TfS preusmerila z iniciative, osredotočene na merjenje, na skupnost, ki prinaša oprijemljivost. Člani iniciative TfS si bodo še naprej prizadevali za spodbujanje višjih standardov, pa tudi za izboljšanje vpogledov ter podatkov iz ocen in revizij. To bo TfS omogočilo usposabljanje dobaviteljev glede tem in področij, ki imajo največji možni vpliv na trajnost. Iniciativa TfS se je prav tako odločila razširiti svoje delo na razvijajočih se trgih, kot sta Kitajska in Indija. Sodelovanje je še en gradnik nove strategije. Na ta način namerava TfS še bolj razširiti svoj prispevek k trajnosti. Poleg tega je spodbujanje skupnosti TfS še en ključni dejavnik, ki bo iniciativi omogočil, da doseže svoje cilje.

Bertrand Conquéret, Vodja nabave (CPO) v družbi Henkel, je od maja leta 2019 predsednik iniciative TfS. Imel je ključno vlogo pri oblikovanju nove strategije »Rast in uresničevanje«.