Trajnostni razvoj

Naša zaveza k vodilnemu položaju na področju trajnostnega razvoja je zasidrana v korporativnih vrednotah. Želimo ustvariti večjo vrednost za potrošnike in stranke, za skupnosti, v katerih delujemo, in za podjetje, obenem pa želimo zmanjšati okoljski odtis.

Strategija trajnostnega razvoja do leta 2030: Doseči več z manj

 • Naš dolgoročni cilj do leta 2030 je potrojiti vrednost, ki jo ustvarimo s poslovnimi operacijami v primerjavi z okoljskim odtisom izdelkov in storitev. Ta cilj smo poimenovali ''Faktor 3''.
 • Leta 2016 je Henkel oblikoval tri ključne gonilne dejavnike za prihodnja leta: želimo okrepiti svoje temelje, spodbuditi angažiranost zaposlenih in povečati vpliv.

Srednjeročni cilji 2016–2020

 • Do leta 2020 želi podjetje zmanjšati emisije CO2 in druge emisije na svojih proizvodnih lokacijah ter zmanjšati porabo vode in količine odpadkov do 30 % na tono izdelka (v primerjavi z letom 2010). Varnost pri delu želimo izboljšati za 40 %, prodajo pa za 22 % na tono izdelka. 
 • Izpolnitev teh ciljev bi pomenila skupno izboljšanje učinkovitosti za 75 % do leta 2020 (v primerjavi z letom 2010).

Šest ključnih področij

Svoje dejavnosti smo osredotočili na šest ključnih področij, ki odražajo glavne izzive trajnostnega razvoja in so povezana z našimi delovnimi operacijami.

Tri področja opisujejo, kako želimo doseči večjo vrednost za stranke in potrošnike, zaposlene, zainteresirane strani in skupnosti, v katerih delujemo:

 • Družbeni napredek
 • Poslovna odličnost
 • Varnost in zdravje

Druga tri področja opisujejo, kako želimo zmanjšati okoljski odtis:

 • Energija in podnebje
 • Materiali in odpadki
 • Voda in odpadne vode

Ambasadorji trajnostnega razvoja

 • Pri uresničevanju strategije trajnostnega razvoja so najbolj pomembni naši zaposleni, saj so tisti, ki naredijo razliko – s svojo predanostjo, veščinami in znanjem. Prav zato želimo pri zaposlenih še naprej razvijati in spodbujati udejstvovanje na področju trajnostnega razvoja.
 • Henkel je zato leta 2012 začel izvajati program ambasadorjev trajnostnega razvoja, s katerim smo želeli zaposlene spodbuditi k temu, da se še bolj poglobljeno posvetijo trajnostnemu razvoju.
 • Od takrat je Henkel s svojim dobro premišljenim učnim programom eLearning in z učnimi delavnicami usposobil več kot 50.000 ambasadorjev trajnostnega razvoja po vsem svetu.
 • V okviru šolskega projekta naši ambasadorji obiskujejo šole in otroke poučujejo o pomenu trajnosti v domačem okolju. To otrokom pomaga razumeti, kako učinkovito uporabiti naravne vire, obenem pa tudi sami svoje znanje in navdušenje prenašajo na druge in s tem prispevajo k večjemu učinku.
 • Do konca 2018 smo poučevali 150.000 šoloobveznih otrok v 53 državah in jih seznanili z glavnimi temami trajnostnega razvoja.
 • V letu 2014 je Henkel predstavil iniciativo (Y)our Move Toward Sustainability (Naši skupni koraki proti trajnostnemu razvoju). S to iniciativo zaposlene spodbujamo k temu, da v vsakdanjem življenju s svojim ravnanjem in spremembo navad prispevajo k racionalizaciji oziroma smotrni porabi naravnih virov (npr. varčevanje z energijo ali zdrav način prehranjevanja).
 • Z iniciativo ''Say yes! to the Future'' (Recite DA! prihodnosti) Henkel vključuje sodelavce iz prodajnega oddelka v izobraževalne programe s poudarkom na različnih temah trajnostnega razvoja, ki to znanje nato prenašajo v prakso v okviru skupnih projektov z našimi strankami v maloprodaji (na primer v logistiki). 

Obvestila za medije

Sporočila za javnost in mape za novinarje

Storitve in center za nalaganje datotek