USPEŠNE SKUPNOSTI

Dva otroka in ženska v laboratorijskem plašču barvajo sliko za mizo

Storimo vse, kar je v naši moči, da bi ljudem pomagali živeti bolje. Naša družbena odgovornost je spodbujanje pravičnosti, krepitev raznolikosti in spoštovanje človekovih pravic. Svojim zaposlenim nudimo priložnosti za vseživljenjsko učenje ter privlačno in zdravo delovno okolje. Zavzemamo se za družbeni napredek in dostop do izobraževanja po vsem svetu ter zagotavljamo pomoč v izrednih razmerah.


Henkel Sustainability Film 2022_Support equity, education and wellbeing

Pravičnost

Krepitev raznolikosti, enakosti in vključenosti, spoštovanje človekovih pravic ter izboljšanje življenja ljudi.

Zmanjšati neenakosti in ne izpustiti nikogar – to je ključ do pomembnega družbenega napredka. Ta napredek je bil v zadnjih nekaj letih resno ogrožen. Globalni dogodki so povečali izključenost, okrepili strukturno diskriminacijo in ovirali socialni razvoj v svetu okoli nas.

Vemo, da je pravičnost v središču rešitev, ki nas lahko v kriznih časih premaknejo naprej. To usmerja naš program za preoblikovalni učinek naših ukrepov. Pravičnost je povezava med različnimi temami in gonilna sila številnih naših dejavnosti.

Ustvarjanje občutka pripadnosti ljudi – z vsemi našimi razlikami – v naši družbi in na našem delovnem mestu je ključnega pomena za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti. Vsi moramo prisluhniti različnim glasovom ter razumeti različne vidike in načine razmišljanja. Naša skupna pot je zgraditi korporativno kulturo, ki temelji na zaupanju, v kateri so zaposleni spodbujeni h kazanju pobude, proaktivnemu razmišljanju in odprtosti za izmenjavo novih idej.

Sprejemamo vlogo, ki jo imajo lahko podjetja kot ključni akterji pri zmanjševanju škodljivih vplivov in spodbujanju pozitivnih učinkov.

Raznolikost, enakost in vključenost krepijo našo kulturo pripadnosti

V družbi Henkel so raznolikost, enakost in vključenost (DEI) poslovni imperativ ter sestavni del naše korporativne kulture. Naš cilj je spodbujati kulturo pripadnosti in si prizadevati za enakost, da bi izkoristili celoten potencial naše raznolikosti. Prepričani smo, da sta raznolika delovna sila ter odprta in hvaležna kultura podjetja pomembna dejavnika uspeha v globaliziranem svetu. Različni pogledi, kulture in načini razmišljanja nam omogočajo, da z ustvarjalnimi in inovativnimi izdelki, storitvami ter rešitvami zadovoljimo potrebe naših vse bolj raznolikih trgov in deležnikov. S številnimi programi in tečaji usposabljanja krepimo razumevanje in spoštovanje raznolikosti ter hkrati spodbujamo vključujočo korporativno kulturo.

Da bi svojo zavezanost enakosti podkrepili s konkretnimi ukrepi, smo leta 2023 napovedali uvedbo starševskega dopusta, ki bo nevtralen glede na spol. Te nove globalne smernice uvajajo spolno nevtralen osemtedenski starševski dopust za vse naše zaposlene v letu 2024. To pomeni, da so vsi starši upravičeni do polno plačanega starševskega dopusta na osnovi vloge skrbnika in ne glede na njihov spol ali to, ali so posvojitelji ali biološki starši.

Naša zavezanost spoštovanju človekovih pravic

Henkel ima jasno politiko etičnega in zakonitega poslovanja. To je neločljivo povezano z našo zavezanostjo spoštovanju mednarodno priznanih človekovih pravic. Že leta 1994 je bilo v dokumentu Poslanstvo in načela (Mission and Principles) družbe Henkel poudarjeno, da je spoštovanje družbenih vrednot ter standardov sestavni del politike našega podjetja.

Izobraževanje

Podpirati vseživljenjsko učenje in izobraževanje ter spodbujati ljudi k ukrepanju za trajnost.

Izobraževanje je eno najmočnejših orodij za pozitivne spremembe. Izobraževanje ljudem omogoča, da pridobijo znanje in spretnosti, s katerimi se lahko rešijo iz revščine, zmanjšajo neenakosti ter ostanejo zdravi. Izobraževanje in vseživljenjsko učenje sta kot neločljivi pravici ter kot sredstvo za uresničevanje drugih pravic ključna elementa, ki usmerjata našo strategijo.

Nenehno učenje spodbuja inovativnost in ustvarjalnost. Učenje in razvoj sta ključna elementa našega vsakodnevnega dela, prav tako pa je pomembna tudi priložnost za razvoj z učenjem zunaj naših osnovnih odgovornosti. V nasprotju s tradicionalnimi metodami učenja se osredotočamo na inovativne programe, ki k učenju pristopajo celostno in zavzeto ter dajejo velik poudarek znanju, spretnostim ter miselnosti.

Ta ključni pristop k učenju se začne pri naših zaposlenih, vendar gre še dlje, do naših strank in skupnosti, v katerih delujemo. Naše dejavnosti so zasnovane tako, da ljudem omogočijo spretnosti in kompetence, potrebne za razvoj inovativnih idej, trajnostnega vedenja ter novih digitalnih rešitev, ki jim bodo omogočile obvladovanje prihodnjih izzivov in izkoriščanje priložnosti.

Družbena angažiranost

Skupaj z našimi zaposlenimi, upokojenci, strankami, potrošniki, partnerji in dobrodelnimi organizacijami si prizadevamo trajno prispevati k družbi po vsem svetu, in sicer poleg naših poslovnih dejavnosti. Henklova zaveza temelji na treh stebrih: na prostovoljnem delu naših zaposlenih, partnerstvu z dobrodelnimi organizacijami in nujni pomoči s poudarkom na naravnih nesrečah.

Družbena odgovornost je naš način, kako »družbo pripraviti na prihodnost«. Naše dejavnosti so namenjene opolnomočenju ljudi, da z izobraževanjem pridobijo spretnosti in kompetence, potrebne za razvoj inovativnih idej, trajnostnega vedenja ter novih digitalnih rešitev, s katerimi bodo lahko obvladovali prihodnje izzive in izkoristili priložnosti.

Izobraževalni programi

Pri izvajanju naše trajnostne strategije so naši zaposleni tisti, ki s svojo predanostjo, spretnostmi in znanjem naredijo razliko. Zato želimo spodbujati zavezanost trajnosti naših zaposlenih. V ta namen smo razširili svojo obstoječo ponudbo usposabljanj in vanjo vključili celostni program vključevanja. Cilj je naše zaposlene celovito opremiti z znanjem, veščinami in miselnostjo, ki so osrednjega pomena za vlogo družbe Henkel kot vodilnega podjetja na področju trajnosti. Prav tako jih želimo pritegniti in opolnomočiti, da se aktivno vključijo v trajnostni razvoj v svojem delovnem okolju in zasebnem življenju.

Poleg tega smo se zavezali, da bomo še naprej širili svoje izobraževalne programe za skupnost. Forscherwelt je Henklov prispevek k znanstveni izobraženosti.

Forscherwelt (Researcher's World) Dubai - Thumbnail

Dobro počutje

Spodbujati zdravje in dobro počutje ter prispevati k družbenemu napredku.

Na dobro počutje se vedno bolj gleda s celostnega vidika, ki fizične, duševne in družbene vidike obravnava kot neločljivo povezane – in tako ga razumemo tudi v družbi Henkel.

Prevajanje pomena dobrega počutja za vse hitrejše in digitalno delovno okolje je povezano s pričakovanji, da bomo ponovno razmislili o svojem pristopu ter se prilagodili tem okoliščinam. Vključujoč in sodelovalen pristop je bistvenega pomena za ohranjanje kulture dobrega počutja. Razumevanje, kako fizično delovno mesto vpliva na dobro počutje, postaja ključno v času, ko so se spremenila mesta, kjer delamo. Ustvarjanje optimalnega delovnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost in podpira odpornost, vključuje obnovitev naših delovnih mest, da bi bolje ustrezala potrebam zaposlenih.

Ukrepi za duševno zdravje so še naprej pomemben dejavnik pri izvajanju naše strategije dobrega počutja. Drugo ključno področje za spodbujanje pozitivnih sprememb na tem področju je bilo razumevanje prednosti digitalnih orodij kot ključnega dejavnika za spodbujanje dobrega počutja zaposlenih.
Ker se naše razumevanje dobrega počutja zaposlenih še naprej krepi, ostajamo zavezani celostnemu pristopu k vključevanju dobrega počutja v našo korporativno kulturo.

Ohranjanje in izboljšanje zdravja ter dobrega počutja

Spodbujamo zdravje in vitalnost svojih zaposlenih ter tako pomagamo ustvariti agilno in visokozmogljivo organizacijo. Pri tem se opiramo na globalno enotne zdravstvene in varnostne standarde ter zagotavljamo zdravstvene in preventivne programe za zaščito pred tveganji na delovnem mestu, ki bi lahko privedla do bolezni. Širok nabor storitev, ki jih ponujamo na svojih lokacijah, ima dva cilja: spodbujanje telesnega zdravja zaposlenih (s seminarji za opuščanje kajenja, zdravstvenimi pregledi, preprečevanjem aidsa itd.) in ohranjanje njihove duševne vitalnosti (z obvladovanjem stresa in podobnimi ukrepi).

Letna kampanja za globalno zdravje je celosten pristop, ki obravnava duševne, telesne in družbene vidike zdravja. Kampanja 2023 je imela naslov »Eat Smart - Take Part« (Jej pametno in se pridruži) in je bila namenjena izboljšanju psihične vzdržljivosti zaposlenih s povezovanjem ljudi, združevanjem kultur ter raziskovanjem teme zdravega prehranjevanja in kuhanja. Globalna zdravstvena kampanja je s tem pristopom dosegla več kot 90 odstotkov vseh Henklovih zaposlenih po vsem svetu.

Visoka raven varnosti pri delu

Varnost pri delu v podjetju in vzdolž vrednostne verige je bila naša glavna prednostna naloga že pred pandemijo covida-19. Še naprej smo osredotočeni na svoj dolgoročni cilj brez nezgod in želimo do konca leta 2025 izboljšati varnost pri delu za 60 odstotkov v primerjavi z letom 2010.

Da bi dosegli svoj cilj, vlagamo v usposabljanje za ozaveščanje in dvig tehničnih varnostnih standardov. Redno preverjamo, ali se dosledno upoštevajo naši standardi varnosti, zdravja in okolja, ter si prizadevamo za izboljšanje varnosti pri delu pri naših podizvajalcih in zaposlenih v drugih podjetjih, ki delajo na naših lokacijah.

Na vseh lokacijah potekajo redna usposabljanja, ki zagotavljajo, da so naši zaposleni sposobni prepoznati in odpraviti tveganja za nezgode. Programe, ki se že izvajajo na določenih področjih, vedno bolj širimo, tako da zajemajo celotno podjetje. Izvajamo tudi globalne varnostne kampanje, katerih cilj je med zaposlenimi ustvariti še večjo ozaveščenost o najpomembnejših varnostnih vprašanjih.


Prihodnost dela

V družbi Henkel uspešnost merimo po rezultatih in ne po prisotnosti. Zato že vrsto let spodbujamo fleksibilne modele dela. Na podlagi kulture zaupanja so delo s krajšim delovnim časom, prilagodljiv delovni čas, novi koncepti delovnih mest in mobilno delo naravni del našega dela. Za naše zaposlene želimo ustvariti delovno mesto prihodnosti. 

Pametno delo (Smart Work) je celosten pristop k pripravi naših zaposlenih in naše organizacije na delo prihodnosti. Pametno delo ne zajema le tega, kako uokvirjamo mobilno in pisarniško delo, temveč tudi, kako lahko naše pisarne bolje podpirajo sodelovanje med zaposlenimi in ustvarjalnost, kako lahko izboljšamo naš zdravstveni program in kako lahko raziščemo potencial našega digitalnega okolja.