REGENERATIVNI PLANET

Polje sivke

Smo na poti k okoljski preobrazbi svojega poslovnega modela. Za dosego tega cilja nameravamo preoblikovati svoje procese, izdelke in uporabo surovin v smeri učinkovite rabe virov ter podnebno nevtralne prihodnosti. Osredotočamo se na ukrepe za blažitev podnebnih sprememb, funkcionalno krožno gospodarstvo ter varstvo narave in biotske raznovrstnosti.

Podnebje

Postati podnebno nevtralno podjetje z razogljičenjem naših dejavnosti in surovin.

Podnebne spremembe so eden največjih globalnih izzivov našega časa. Zavezani smo k cilju 1,5 stopinje iz Pariškega podnebnega sporazuma. Podnebne spremembe in njihove vplive upoštevamo v okviru našega trajnostnega razvoja in upravljanja tveganj ter skozi celotno vrednostno verigo.

Glede na potrebo po zmanjšanju emisij in razogljičenju gospodarstva si prizadevamo, da bi do leta 2030 na naših lokacijah dosegli podnebno pozitivno ravnovesje toplogrednih plinov. Poleg tega bomo za svoje emisije v vrednostni verigi določili pot neto ničelne vrednosti, s čimer bomo aktivno prispevali k varstvu podnebja.

Krožnost

Spodbujati krožnost z našimi izdelki, embalažo in tehnologijami.

Ključna pristopa k trajnostnemu ustvarjanju vrednosti in varstvu podnebja sta ločitev gospodarske rasti od porabe omejenih naravnih in fosilnih virov ter razvoj krožnega gospodarstva.

V družbi Henkel se zavedamo svoje odgovornosti, povezane z embalažo. Zavezani smo k spodbujanju trajnosti in to zavezo uresničujemo z nizom ambicioznih ciljev. Naša strategija temelji na konceptu krožnega gospodarstva in se osredotoča na vključevanje materialov iz trajnostnih virov ter uporabo pametne zasnove embalaže za sklenitev kroga. Sodelujemo z organizacijami iz celotne vrednostne verige embalaže, da bi spodbudili napredek na področju infrastrukture za recikliranje.

Henkel si prizadeva tudi za različne pristope, da bi v svojih proizvodnih procesih uvedel recikliranje v zaprti zanki. Na tem področju poudarjamo učinkovito ravnanje z odpadki v svojih obratih.

Narava

Zaščititi in obnoviti biotsko raznovrstnost s poudarkom na gozdovih, zemljiščih in vodi ter zagotoviti odgovorno upravljanje virov.

Vse večja poraba in pomanjkanje virov zaradi naraščajočega svetovnega prebivalstva ter pospešene gospodarske dejavnosti vse bolj obremenjujejo ekosisteme. Negativne učinke lahko že občutimo: v skladu s poročilom, ki ga je objavil IPBES (Medvladna platforma za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve), človeške dejavnosti ogrožajo skoraj milijon vrst, ki jim grozi izumrtje.

Ohranjanje vrstne in biotske raznovrstnosti je za družbo Henkel pomembno, saj so nedotaknjeni ekosistemi in biotska raznovrstnost tal bistvena podlaga za trajnostno kmetijstvo ter uporabo surovin v proizvodnji. Cilj naše trajnostne strategije je zaščititi in obnoviti biotsko raznovrstnost – s posebnim poudarkom na gozdovih, zemljiščih in vodi. Poleg tega, da ta načela uporabljamo pri dejavnostih na svojih lokacijah, spodbujamo tudi odgovorno ravnanje s surovinami in uporabo sestavin, ki temeljijo na obnovljivih surovinah.