ODGOVORNO PRIDOBIVANJE VIROV

Dobavna veriga podjetja je zelo pomemben vir – sodelovanje med podjetji na vsakem koraku v verigi lahko odpre dobre priložnosti za zmanjšanje splošnega vpliva na okolje in povečanje splošnega pozitivnega družbenega učinka. V družbi Henkel naša globalna dobavna veriga vključuje poslovne partnerje iz več kot 120 držav. Skupaj si prizadevamo za 100-odstotno odgovorno pridobivanje virov.

Omogočanje namenske rasti z odgovornim pridobivanjem virov

S svojim vodilnim pristopom k odgovornemu pridobivanju virov želimo omogočiti namensko rast s spodbujanjem trajnosti vzdolž celotne dobavne verige – v korist ljudi in planeta. Iz tega razloga ohranjamo intenzivno komunikacijo in sodelovanje z našimi dobavitelji, s čimer spodbujamo trajnostni razvoj in spoštovanje človekovih pravic. Naše poslanstvo je preseči skladnost, spodbuditi vpliv in spremembe skozi celotno vrednostno verigo ter ustvariti trajnostno vrednost za naše stranke. 

Naša strategija za 100-odstotno odgovorno pridobivanje virov poudarja naš cilj glede sprejemanja 100-odstotno odgovornih odločitev o pridobivanju virov po vsem svetu, v vseh regijah, poslovnih enotah in skupinah materialov. Strateški načrt temelji na našem zanesljivem upravljanju tveganj in pristopu k skladnosti. Odraža ključne vidike strategije za namensko rast družbe Henkel, obenem pa tri ključna trajnostna področja – podnebno pozitiven vpliv, krožno gospodarstvo in družbeni napredek – postavlja v središče našega načrta za odgovorno pridobivanje virov. Naše prispevke k tem pomembnim področjem podpirajo štiri ključne strateške možnosti, in sicer sodelovanje, preoblikovanje, inovacije in ozaveščanje, ki nam bodo omogočile, da dosežemo 100-odstotno odgovorno pridobivanje virov.

Fotografija Bertranda Conquéreta, predsednika globalne dobavne verige Henkel in višjega podpredsednika nabave

   

V našem nabavnem oddelku smo s svojo strategijo za 100-odstotno odgovorno pridobivanje virov močno zavezani k prispevanju k načrtu namenske rasti družbe Henkel in njenim ambicijam.

YouTube Thumbnail Responsible business practices EN (Thumbnail)

Naš temelj: upravljanje tveganj in skladnost

Ključni cilj našega zanesljivega stebra za upravljanje tveganj in skladnost je spodbujanje ocenjevanja trajnostne dobave na podlagi tveganj, zato da se omogoči informirano odločanje o omejitvi tveganj in upravljanju ter ocenjevanju in izboljšanju uspešnosti glede trajnosti pri dobaviteljih. Poudarek tega strateškega temeljnega stebra je na skrbnem pregledu tveganj, politikah in standardih, skladnosti dobaviteljev ter preglednosti in sledljivosti dobavne verige.

Naš strateški pristop

Naša strategija 100-odstotno odgovornega pridobivanja postavlja razsežnosti Henklovega načrta trajnostnih ciljev 2030+ – regenerativni planet, uspešne skupnosti in zaupanja vreden partner – v središče našega načrta pridobivanja. V ta namen se osredotočamo na naslednja področja:

Skupaj se zavezujemo, da bomo spodbujali trajnostne prakse s podpiranjem enakosti, izobraževanja in dobrega počutja ljudi v naših dobavnih verigah ter spoštovanjem človekovih pravic pri vseh naših dejavnostih.

  • Skupaj omogočamo podnebno nevtralno prihodnost s spodbujanjem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v dobavni verigi, uvedbo rešitev krožne oskrbe ter varstvom narave in biotske raznovrstnosti.
  • Skupaj se zavezujemo, da bomo spodbujali trajnostne prakse s podpiranjem enakosti, izobraževanja in dobrega počutja ljudi v naših dobavnih verigah ter spoštovanjem človekovih pravic pri vseh naših dejavnostih.
  • Skupaj zagotavljamo visokozmogljivo, pregledno in trajnostno dobavno verigo ter sodelujemo z dobavitelji in partnerji, da bi spodbudili preoblikovanje in ustvarili trajnostno poslovno vrednost.

Ključni dejavniki za uresničitev

Za uresničitev naše strategije 100-odstotno odgovornega pridobivanja so ključni dejavniki, ki omogočajo sodelovanje, preoblikovanje, inovacije in opolnomočenje. Svoja prizadevanja pospešujemo s krepitvijo notranjega in zunanjega sodelovanja s poslovnimi partnerji ter ključnimi deležniki. Naša globalna nabavna struktura nam omogoča spodbujanje preobrazbe s popolnim vključevanjem ustreznih trajnostnih strategij poslovnih enot in funkcij v naš program odgovornega pridobivanja. Poleg tega se bomo osredotočili na trajnostne inovacije, spodbujanje inovacij digitalnih rešitev in spodbujanje prehoda na 100-odstotno odgovorno pridobivanje z opolnomočenjem notranjih ter zunanjih deležnikov s pomočjo priložnosti za krepitev zmogljivosti.

Proces odgovornega pridobivanja virov

Naš šeststopenjski »proces odgovornega pridobivanja« je osrednji element našega strateškega pristopa k upravljanju tveganj in skladnosti, ki se osredotoča na prepoznavanje tveganj ter opredelitev ustreznih ukrepov za njihovo zmanjšanje. Na podlagi ocenjevanja trajnostne uspešnosti naših dobaviteljev uporabljamo tako pridobljeno preglednost za podporo našim kupcem pri sodelovanju z dobavitelji za trajne izboljšave v vrednostni verigi. Ti procesi nenehnega izboljševanja temeljijo predvsem na prenosu znanja in krepitvi kompetenc glede optimizacije procesov, učinkovite rabe virov ter okoljskih in socialnih standardov. Ta proces je sestavni del vseh naših nabavnih dejavnosti.

1. korak: Predhodno preverjanje in ocena tveganja

Ta pristop k ocenjevanju trajnostnih tveganj v dobavni verigi je del sistema upravljanja tveganj v celotni skupini. Ocenjujemo potencialna tveganja na regionalni in državni ravni ter na ravni vrednostne verige, vključno s tveganji, značilnimi za posamezno panogo. Pri tem se osredotočamo na države, za katere so mednarodne institucije ugotovile, da so povezane z višjimi ravnmi trajnostnih tveganj. Ocena vključuje merila, povezana s človekovimi pravicami, okoljem in korupcijo. 

Najvidnejši sodobni primer za državo s tveganjem v zvezi z materiali, ki predstavljajo tveganje za trajnost, so vzhodne province Demokratične republike Kongo (DRK), v katerih so različne vojske, uporniške skupine in zunanji akterji izkoristili rudarjenje za dobiček, obenem pa prispevali k nasilju in izkoriščanju med vojnami v regiji. Štirje minerali, pridobljeni iz Vzhodnega Konga in sosednjih držav, so t. i. konfliktni minerali. Ti minerali obsegajo kolumbit-tantalit (rudo tantala), kasiterit (rudo kositra), volframit (vir volframa) in zlato, ki se uporabljajo za končno proizvodnjo kovin tantal, kositer, volfram in zlato, ki so poznane pod izrazom 3TG.

Brezkonfliktne dobavne verige so sestavni del naše politike odgovornega pridobivanja. V skladu s Smernicami OECD za skrbno preverjanje odgovornih dobavnih verig mineralov z območij, ki jih je prizadel konflikt, in območij z visokim tveganjem izvajamo ustrezno skrbno preverjanje dobavnih verig. Od svojih dobaviteljev zahtevamo, da sodelujejo v skladu z zahtevami veljavnih pravnih okvirov o konfliktnih mineralih (med drugim Smernice OECD o potrebni skrbnosti, Uredba EU in Dodd-Frankov zakon). Dobavitelji morajo predložiti dokumentarna dokazila, da so vsi materiali, ki jih pridobivajo, brez konfliktnih mineralov. Ker Henkel nima neposrednih poslovnih odnosov s talilnicami, pričakujemo, da bodo naši dobavitelji s temi talilnicami sodelovali na podlagi preverjanja brezkonfliktnosti z zahtevo, da uporabljajo izključno Pobudo za odgovorne minerale (RMI) ali druge potrjene vire priznane poslovne pobude OECD.

2. korak: Uvajanje

Rezultati predhodnega preverjanja in ocene tveganja se nato prenesejo v naš postopek uvajanja dobaviteljev. Pričakujemo, da naši dobavitelji upoštevajo naš kodeks ravnanja in politiko odgovornega pridobivanja virov. Postopek uvajanja temelji na enotnem globalnem sistemu registracije in nudi standardiziran povzetek naših zahtev glede trajnosti.

3. korak: Začetna ocena ali revizija

Na začetku novega poslovnega odnosa se od dobaviteljev zahteva, da razkrijejo obstoječe rezultate trajnostne uspešnosti ali izpolnijo vprašalnik, ki zagotavlja preglednost glede njihove trajnosti. Za pomemben delež naše zunanje nabave to počnemo z metodologijo ocenjevanja, ki jo je razvil EcoVadis, neodvisni strokovnjak za oceno trajnosti. Ti vprašalniki zajemajo pričakovanja glede varnosti, zdravja, okolja, kakovosti, človekovih pravic, standardov zaposlenih in boja proti korupciji.

V letu 2021 smo uvedli rešitev programske opreme kot storitve IntegrityNext za dobavitelje z manjšim obsegom nabave. Ta programska rešitev temelji na kompaktnem vprašalniku za samooceno trajnostne uspešnosti in tveganj. 

Izbrani dobavitelji poleg ocenjevanja opravijo tudi revizijo. V tem postopku družba Henkel sodeluje z neodvisnimi revizijskimi podjetji, da preveri skladnost z opredeljenimi standardi pri revizijah. Naše revizije so sestavljene iz inšpekcijskih pregledov na kraju samem (npr. na proizvodnih lokacijah) in vključujejo tovarniške preglede ter razprave z zaposlenimi na vseh hierarhičnih ravneh.

4. korak: Analiza ocene uspešnosti

Zunanji strokovnjaki za trajnost in lastniki dobaviteljev v našem nabavnem timu analizirajo rezultate revizij ali rezultate ocenjevanja EcoVadis, da bi odkrili trajnostne primanjkljaje in področja za izboljšave. Poleg tega so dobavitelji razporejeni v različne razrede tveganja glede trajnosti. Standardiziran postopek po oceni ali reviziji zagotavlja, da naši dobavitelji izvedejo določene korektivne ukrepe. Ponavljajoče se resne neskladnosti se obravnavajo v okviru opredeljenega postopka stopnjevanja in vodijo do prekinitve razmerja z dobaviteljem.

5. korak: Korektivni ukrepi in proces stalnega izboljševanja

Ocenjene dobavitelje neodvisno od rezultatov revizije ali ocene prosimo, da pripravijo načrt korektivnih ukrepov in delajo na opredeljenih področjih za izboljšave. Skupaj z dobavitelji spremljamo napredek pri izvajanju načrta korektivnih ukrepov do ponovne ocene ali ponovne revizije.

6. korak: Ponovna ocena/ponovna revizija

Za spremljanje napredka naših dobaviteljev in zagotavljanje nenehnega cikla izboljševanja, ki ga sestavljajo ocenjevalni, analitični in korektivni ukrepi, uporabljamo ponovne ocene ali ponovne revizije. Nastala preglednost v zvezi z razvojem trajnostnega delovanja naših dobaviteljev je dostopna v realnem času preko digitalnih platform.

1. korak: Predhodno preverjanje in ocena tveganja

Ta pristop k ocenjevanju trajnostnih tveganj v dobavni verigi je del sistema upravljanja tveganj v celotni skupini. Ocenjujemo potencialna tveganja na regionalni in državni ravni ter na ravni vrednostne verige, vključno s tveganji, značilnimi za posamezno panogo. Pri tem se osredotočamo na države, za katere so mednarodne institucije ugotovile, da so povezane z višjimi ravnmi trajnostnih tveganj. Ocena vključuje merila, povezana s človekovimi pravicami, okoljem in korupcijo. 

Najvidnejši sodobni primer za državo s tveganjem v zvezi z materiali, ki predstavljajo tveganje za trajnost, so vzhodne province Demokratične republike Kongo (DRK), v katerih so različne vojske, uporniške skupine in zunanji akterji izkoristili rudarjenje za dobiček, obenem pa prispevali k nasilju in izkoriščanju med vojnami v regiji. Štirje minerali, pridobljeni iz Vzhodnega Konga in sosednjih držav, so t. i. konfliktni minerali. Ti minerali obsegajo kolumbit-tantalit (rudo tantala), kasiterit (rudo kositra), volframit (vir volframa) in zlato, ki se uporabljajo za končno proizvodnjo kovin tantal, kositer, volfram in zlato, ki so poznane pod izrazom 3TG.

Brezkonfliktne dobavne verige so sestavni del naše politike odgovornega pridobivanja. V skladu s Smernicami OECD za skrbno preverjanje odgovornih dobavnih verig mineralov z območij, ki jih je prizadel konflikt, in območij z visokim tveganjem izvajamo ustrezno skrbno preverjanje dobavnih verig. Od svojih dobaviteljev zahtevamo, da sodelujejo v skladu z zahtevami veljavnih pravnih okvirov o konfliktnih mineralih (med drugim Smernice OECD o potrebni skrbnosti, Uredba EU in Dodd-Frankov zakon). Dobavitelji morajo predložiti dokumentarna dokazila, da so vsi materiali, ki jih pridobivajo, brez konfliktnih mineralov. Ker Henkel nima neposrednih poslovnih odnosov s talilnicami, pričakujemo, da bodo naši dobavitelji s temi talilnicami sodelovali na podlagi preverjanja brezkonfliktnosti z zahtevo, da uporabljajo izključno Pobudo za odgovorne minerale (RMI) ali druge potrjene vire priznane poslovne pobude OECD.

2. korak: Uvajanje

Rezultati predhodnega preverjanja in ocene tveganja se nato prenesejo v naš postopek uvajanja dobaviteljev. Pričakujemo, da naši dobavitelji upoštevajo naš kodeks ravnanja in politiko odgovornega pridobivanja virov. Postopek uvajanja temelji na enotnem globalnem sistemu registracije in nudi standardiziran povzetek naših zahtev glede trajnosti.

3. korak: Začetna ocena ali revizija

Na začetku novega poslovnega odnosa se od dobaviteljev zahteva, da razkrijejo obstoječe rezultate trajnostne uspešnosti ali izpolnijo vprašalnik, ki zagotavlja preglednost glede njihove trajnosti. Za pomemben delež naše zunanje nabave to počnemo z metodologijo ocenjevanja, ki jo je razvil EcoVadis, neodvisni strokovnjak za oceno trajnosti. Ti vprašalniki zajemajo pričakovanja glede varnosti, zdravja, okolja, kakovosti, človekovih pravic, standardov zaposlenih in boja proti korupciji.

V letu 2021 smo uvedli rešitev programske opreme kot storitve IntegrityNext za dobavitelje z manjšim obsegom nabave. Ta programska rešitev temelji na kompaktnem vprašalniku za samooceno trajnostne uspešnosti in tveganj. 

Izbrani dobavitelji poleg ocenjevanja opravijo tudi revizijo. V tem postopku družba Henkel sodeluje z neodvisnimi revizijskimi podjetji, da preveri skladnost z opredeljenimi standardi pri revizijah. Naše revizije so sestavljene iz inšpekcijskih pregledov na kraju samem (npr. na proizvodnih lokacijah) in vključujejo tovarniške preglede ter razprave z zaposlenimi na vseh hierarhičnih ravneh.

4. korak: Analiza ocene uspešnosti

Zunanji strokovnjaki za trajnost in lastniki dobaviteljev v našem nabavnem timu analizirajo rezultate revizij ali rezultate ocenjevanja EcoVadis, da bi odkrili trajnostne primanjkljaje in področja za izboljšave. Poleg tega so dobavitelji razporejeni v različne razrede tveganja glede trajnosti. Standardiziran postopek po oceni ali reviziji zagotavlja, da naši dobavitelji izvedejo določene korektivne ukrepe. Ponavljajoče se resne neskladnosti se obravnavajo v okviru opredeljenega postopka stopnjevanja in vodijo do prekinitve razmerja z dobaviteljem.

5. korak: Korektivni ukrepi in proces stalnega izboljševanja

Ocenjene dobavitelje neodvisno od rezultatov revizije ali ocene prosimo, da pripravijo načrt korektivnih ukrepov in delajo na opredeljenih področjih za izboljšave. Skupaj z dobavitelji spremljamo napredek pri izvajanju načrta korektivnih ukrepov do ponovne ocene ali ponovne revizije.

6. korak: Ponovna ocena/ponovna revizija

Za spremljanje napredka naših dobaviteljev in zagotavljanje nenehnega cikla izboljševanja, ki ga sestavljajo ocenjevalni, analitični in korektivni ukrepi, uporabljamo ponovne ocene ali ponovne revizije. Nastala preglednost v zvezi z razvojem trajnostnega delovanja naših dobaviteljev je dostopna v realnem času preko digitalnih platform.

Skupaj za trajnostno dobavno verigo

Leta 2011 je družba Henkel skupaj s petimi drugimi podjetji v kemični industriji soustanovila pobudo »Skupaj za trajnost – dobavne verige za kemikalije za boljši svet« (TfS, ki temelji na načelih Globalnega dogovora Združenih narodov in pobude za odgovorno oskrbo Mednarodnega sveta kemičnih združenj (ICCA). Cilj pobude TfS je uskladiti vse bolj zapletene procese upravljanja dobavne verige glede trajnosti in optimizirati dialog med svetovnimi poslovnimi partnerji. Predvsem je treba ustvariti sinergije, da se lahko viri uporabljajo učinkoviteje in z najmanjšim upravnim naporom, ne le med družbami članicami, temveč tudi z vsemi našimi skupnimi dobavitelji. 

Bistvo revizij in spletnih ocenjevanj pobude TfS je temeljna ideja: »Revizija za enega je revizija za vse!« Dobavitelji morajo opraviti le eno ocenjevanje ali eno revizijo. Revizije opravlja več izbranih, neodvisnih revizijskih podjetij. Pri spletnem ocenjevanju TfS sodeluje s podjetjem EcoVadis, strokovnjakom za ocenjevanje trajnostne uspešnosti. Uspešnost se ocenjuje na področjih upravljanja, okolja, zdravja in varnosti, dela in človekovih pravic ter vprašanj etičnega korporativnega upravljanja. Leta 2023 je imela pobuda TfS približno 17.900 aktivnih ocenjevanj in revizij TfS. V istem letu je približno 2.830 Henklovih dobaviteljev opravilo oceno ali revizijo TfS. Pobuda TfS se je v zadnjih letih močno razširila in vključuje člane, ki so mednarodno delujoča kemična podjetja.

Pomemben mejnik v zgodovini pobude TfS je bila objava Smernice o ogljičnem odtisu izdelkov (PCF) obsega 3 za kemično industrijo leta 2022. Smernica združuje obstoječe pristope za izračun PCF glede na posebnosti kemične industrije ter poslovnim in industrijskim strankam ter potrošnikom omogoča neposredno primerljivost in oceno podnebnega vpliva izdelkov v prihodnosti. Drugi ključni element pobude TfS je Akademija TfS – prilagojena platforma za učenje in razvijanje spretnosti, ki je zasnovana tako, da podjetjem članicam in njihovim dobaviteljem zagotavlja stalno izobraževanje o ključnih trajnostnih temah v dobavni verigi.

Septembra leta 2020 je pobuda TfS predstavila svojo novo strategijo »Rast in uresničevanje TfS«, ki temelji na preteklih dosežkih pobude in bo TfS preusmerila s pobude, osredotočene na merjenje, na skupnost, ki prinaša oprijemljivost. Člani pobude TfS si bodo še naprej prizadevali za spodbujanje višjih standardov, pa tudi za izboljšanje vpogledov ter podatkov iz ocen in revizij. To bo TfS omogočilo usposabljanje dobaviteljev glede tem in področij, ki imajo največji možni vpliv na trajnost. Pobuda TfS se je prav tako odločila razširiti svoje delo na razvijajočih se trgih, kot sta Kitajska in Indija. Sodelovanje je še en gradnik nove strategije. Na ta način namerava TfS še bolj razširiti svoj prispevek k trajnosti. Poleg tega je spodbujanje skupnosti TfS še en ključni dejavnik, ki bo pobudi omogočil, da doseže svoje cilje.