NARAVNI VIRI

Roka se dotika mirne vodne gladine pred obzorjem

Zaščititi in obnoviti biotsko raznovrstnost s poudarkom na gozdovih, zemljiščih in vodi ter zagotoviti odgovorno upravljanje virov.

Vse večja poraba in pomanjkanje virov zaradi naraščajočega svetovnega prebivalstva ter pospešene gospodarske dejavnosti vse bolj obremenjujejo ekosisteme. Ohranjanje biotske raznovrstnosti je za Henkel pomembno, saj so dobro delujoči ekosistemi in zdrava tla bistvena podlaga za trajnostno kmetijstvo ter uporabo surovin v proizvodnji.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Protect natural resources (Thumbnail)

Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti

Cilj naše trajnostne strategije je zaščititi in obnoviti biotsko raznovrstnost – s posebnim poudarkom na gozdovih, zemljiščih in vodi. Poleg uporabe teh načel pri dejavnostih na naših lokacijah spodbujamo tudi odgovorno ravnanje s surovinami in uporabo sestavin, ki temeljijo na obnovljivih surovinah. Te uporabljamo za optimizacijo splošnih lastnosti naših izdelkov, kadar je to združljivo z okoljskimi, gospodarskimi in družbenimi vidiki. Obnovljive surovine so že zdaj ključne sestavine številnih naših izdelkov, kot so detergenti, mila, šamponi, lepila v stiku in lepila za tapete. Tudi pri nakupu obnovljivih surovin smo zavezani okoljskim in družbenim vidikom.

Zelo pozorno spremljamo trenutna prizadevanja za zaščito biotske raznovrstnosti in krčenje gozdov. Še naprej razvijamo svoj pristop v skladu s pričakovanji, ki iz tega izhajajo. To vključuje tudi dialog in sodelovanje z zunanjimi zainteresiranimi stranmi ter pobude industrije. Septembra 2020 smo se pridružili pozivu k ukrepanju organizacije Business for Nature, ki je vlade pozvala, naj naravo vključijo v oblikovanje svojih politik. Poleg tega z razvojno organizacijo Solidaridad sodelujemo pri podpiranju malih kmetov v sektorju palmovega olja in olja iz palmovih jeder pri projektih, ki spodbujajo podnebju prijazne kmetijske prakse. 

»Ničelno neto krčenje gozdov« kot cilj za večjo biotsko raznovrstnost

Gozdovi delujejo kot ponori ogljika in so ključni za zaščito biotske raznovrstnosti. Poleg tega nam zagotavljajo les in druge surovine. Zavezujemo se, da bomo surovine pridobivali trajnostno in ne s krčenjem gozdov. Naš cilj je preprečiti krčenje primarnih in sekundarnih gozdov s pomembno ekološko vrednostjo. Ti vključujejo šotišča in druga območja z visokimi zalogami ogljika. Zavezani smo k ničelni stopnji neto krčenja gozdov in pričakujemo, da bodo to podpirali tudi naši dobavitelji, kar je del naše Politike odgovornega pridobivanja surovin.

Zmanjšanje porabe papirja in preprečevanje krčenja gozdov

Povpraševanje po papirnih izdelkih se po vsem svetu povečuje. Najnovejša študija Svetovnega sklada za naravo (WWF) ugotavlja, da je svetovna poraba lesa, ki znaša 4,3 do 5 milijard kubičnih metrov letno, večja od količine, ki jo je mogoče trajnostno pridobiti iz gozdov. Če se les pridobiva in proizvaja na netrajnosten način, lahko to povzroči krčenje gozdov na območjih z visoko ekološko vrednostjo. Prizadevamo si, da bi 100 odstotkov papirja in kartona, ki ga uporabljamo v naši embalaži, pridobili iz recikliranega materiala ali – kadar je potrebna uporaba primarnih vlaken – iz trajnostno upravljanih gozdov.

Od svojih dobaviteljev pričakujemo, da bodo podpirali naš cilj ničelnega neto krčenja gozdov. Pri sodelovanju z dobavitelji papirne embalaže se osredotočamo na večjo preglednost v dobavni verigi. To vključuje sledljivost materialov, ki jih kupujemo.

Leta 2023 smo izvedli obsežno raziskavo naših glavnih dobaviteljev v sektorju valovitega kartona in tiskanega papirja. Glede na podatke iz ankete večina dobaviteljev uporablja vsaj enega ali več sistemov certificiranja. To pomeni, da je 89 odstotkov nabavljenega primarnega papirja in kartona certificiranega.

Odgovorna uporaba palmovega olja in olja iz palmovih jeder

Roka s sadežem oljne palme

Sestavine na osnovi palmovega olja in palmovih jeder so odličen primer, kako aktivno spodbujamo trajnost v naši dobavni verigi. Palmovo olje, zlasti olje palmovih jeder in njegovi derivati, so pomembne obnovljive surovine, potrebne za proizvodnjo površinsko aktivnih snovi, ki jih uporabljamo v naših detergentih, gospodinjskih čistilih ter izdelkih za nego las in telesa.

Zato je naš cilj zagotoviti, da so sestavine za naše izdelke izdelane iz trajnostnega palmovega olja in olja palmovih jeder. S tem namenom sodelujemo s podjetji, od katerih pridobivamo surovine, in z drugimi partnerji, da bi vplivali na dobavno verigo palmovega olja – od malih kmetov do potrošnikov.

Mali kmetje proizvedejo približno 40 odstotkov svetovnega palmovega olja, vendar sta njihova produktivnost in kakovost izdelkov v primerjavi z velikimi nasadi veliko nižja. Pogosto nimajo dostopa do tehničnega znanja in finančnih storitev, ki so ključnega pomena za izboljšanje njihove proizvodnje. Nekateri kmetje so tudi zaskrbljeni, da bo dostop do trga s palmovim oljem omejen, če njihov pridelek ne bo ustrezal merilom, ki jih je določila organizacija RSPO. Henkel v sodelovanju z razvojno organizacijo Solidaridad rešuje te izzive.

Henkel je ustanovni član Foruma za trajnostno palmovo olje (FONAP) v Nemčiji in član več njegovih delovnih skupin. Aktivno sodelujemo tudi na Okrogli mizi o trajnostnem palmovem olju (RSPO). Standard RSPO poleg okoljskih vidikov vse bolj vključuje tudi spoštovanje človekovih pravic v celotni dobavni verigi.

Skrbna raba vode kot pomembnega vira

Vodni viri na Zemlji niso le neenakomerno porazdeljeni, temveč jih ogrožajo tudi podnebne spremembe ter vse večje onesnaževanje in prekomerna raba. Zavedamo se pomena odgovorne rabe tega vira, zlasti ker so zdravi vodni ekosistemi ključni za zaščito biotske raznovrstnosti.

V družbi Henkel ima voda pomembno vlogo v naši vrednostni verigi. Vodo uporabljamo kot del naših proizvodnih procesov in kot sestavino naših izdelkov. Številni naši izdelki potrebujejo vodo tudi v fazi uporabe.

Zato nam je pomembno, da zmanjšamo porabo vode pri proizvodnji in uporabi naših izdelkov. Da bi opredelili ustrezne pristope za izboljšave, smo tesno sodelovali z različnimi zainteresiranimi stranmi. Tako na primer raziskujemo svoj vpliv na vodo vzdolž celotne vrednostne verige. To vključuje preučevanje vodnega odtisa surovin, naših proizvodnih procesov in porabe vode med uporabo naših izdelkov ter čiščenje odpadne vode. V našem novem stališču o vodah podrobneje opisujemo naš pristop k odgovornemu ravnanju z vodo.

Poleg tega si prizadevamo zagotoviti, da naši potrošniški izdelki ne bodo povzročali vnosa mikroplastike v okolje.