Strategija

Za stranke, potrošnike in skupnosti, v katerih poslujemo, ter za naše podjetje želimo ustvariti večjo vrednost in obenem zmanjšati porabo naravnih virov.
To je bistvo naše strategije trajnostnega razvoja in z njo povezanih visoko zastavljenih ciljev.

Že dolgo se zdi, da sta rast in poraba naravnih virov vzajemno povezani ter da ena brez druge nista dosegljivi. Toda rast populacije in dvig življenjskega standarda pomenita čedalje večjo porabo naravnih virov. Po ocenah strokovnjakov bo svetovna populacija do leta 2050 dosegla približno 9 milijard ljudi, zato se ta trend še dolgo ne bo spremenil. Posledično se bo v prihodnjih desetletjih poraba naravnih virov, kot so fosilna goriva ali voda, še naprej povečevala, vendar pa se naravni viri na našem planetu ne morejo obnavljati tako hitro.

Medtem ko je takšen razvoj velik izziv za prihodnost, hkrati predstavlja tudi številne možnosti: Inovacije in doseganje več z manj bodo postali ključ do trajnostno naravnanega poslovanja. Potrebujemo rešitve, ki bodo ljudem omogočile dobro življenje, vendar ob manjši porabi naravnih virov. Ta zamisel predstavlja bistvo strategije trajnostnega razvoja družbe Henkel, ki si prizadeva najti nove načine za rast in izboljšanje kakovosti življenja. Svoje izdelke in storitve želimo izboljšati z inovacijami in pametnim razmišljanjem – da ustvarimo večjo vrednosti in zmanjšamo okoljski odtis.

Vrednote in definicija

Doseganje trikratne učinkovitosti do leta 2030

Naš prispevek na šestih osrednjih področjih

S svojimi dejavnostmi se po celotni vrednostni verigi osredotočamo na šest glavnih področij, ki odražajo izzive trajnostnega razvoja, s katerimi se srečujemo pri svojem poslovanju. Inovacije in doseganje ''več z manj'' brez zmanjšanja kakovosti življenja bodo postali ključ trajnostnega razvoja. Za spodbujanje napredka po celotni vrednostni verigi z našimi izdelki in tehnologijami se osredotočamo na točno določena področja, ki odražajo izzive, s katerimi se srečujemo pri svojem poslovanju. Ta glavna področja smo razdelili na dve dimenziji: ''Večja vrednost'' in ''Zmanjšani okoljski odtis''. Da bi uspešno uveljavili strategijo in dosegli cilje, se morata obe dimenziji odražati v vsakodnevnem razmišljanju in delovanju naših zaposlenih ter v naših poslovnih procesih.

Cilji, ki jih želimo doseči do leta 2030

Da bi dosegli cilj trikratnega povečanja učinkovitosti do leta 2030, moramo učinkovitost v povprečju povečati za 5 do 6 odstotkov na leto. Izpolnili smo cilje za obdobje 2011–2015. Tako smo izboljšali razmerje med vrednostjo, ki jo ustvarimo, in našim okoljskih odtisom za 38 %, do leta 2018 pa smo učinkovitost povečali za 43 %. Na poti uresničevanja našega dolgoročnega cilja ''Trikratno povečanje vrednosti'' želimo zmanjšati odtis naših poslovnih operacij, izdelkov in storitev ter v prihodnjih letih še dodatno izboljšati poslovno odličnost na teh področjih. Da bi dosegli ta cilj, smo si zastavili nove srednjeročne cilje:

Ustvariti večjo vrednost...

Družbeni napredek

Uspešnost

Varnost in zdravje

...z zmanjšanim okoljskim odtisom

Energija in podnebje

Materiali in odpadki

Voda in odpadne vode

*brez lepilnih izdelkov, kjer ostanki lahko vplivajo na možnost recikliranja ali onesnažijo naprave za recikliranje

Kaj smo dosegli?

V letu 2018 smo dosegli bistven napredek pri izpolnjevanju srednjeročnih ciljev do 2020 (v primerjavi z letom 2010):