Strategija

Za stranke, potrošnike in skupnosti, v katerih poslujemo, ter za naše podjetje želimo ustvariti večjo vrednost in obenem zmanjšati porabo naravnih virov.
To je bistvo naše strategije trajnostnega razvoja in z njo povezanih visoko zastavljenih ciljev.

Že dolgo se zdi, da sta rast in poraba naravnih virov vzajemno povezani ter da ena brez druge nista dosegljivi. Toda rast populacije in dvig življenjskega standarda pomenita čedalje večjo porabo naravnih virov. Po ocenah strokovnjakov bo svetovna populacija do leta 2050 dosegla približno 9 milijard ljudi, zato se ta trend še dolgo ne bo spremenil. Posledično se bo v prihodnjih desetletjih poraba naravnih virov, kot so fosilna goriva ali voda, še naprej povečevala, vendar pa se naravni viri na našem planetu ne morejo obnavljati tako hitro.

Medtem ko je takšen razvoj velik izziv za prihodnost, hkrati predstavlja tudi številne možnosti: Inovacije in doseganje več z manj bodo postali ključ do trajnostno naravnanega poslovanja. Potrebujemo rešitve, ki bodo ljudem omogočile dobro življenje, vendar ob manjši porabi naravnih virov. Ta zamisel predstavlja bistvo strategije trajnostnega razvoja družbe Henkel, ki si prizadeva najti nove načine za rast in izboljšanje kakovosti življenja. Svoje izdelke in storitve želimo izboljšati z inovacijami in pametnim razmišljanjem – da ustvarimo večjo vrednosti in zmanjšamo okoljski odtis.

Vrednote in definicija

Doseganje trikratne učinkovitosti do leta 2030

Naš prispevek na šestih osrednjih področjih

S svojimi dejavnostmi se po celotni vrednostni verigi osredotočamo na šest glavnih področij, ki odražajo izzive trajnostnega razvoja, s katerimi se srečujemo pri svojem poslovanju. Inovacije in doseganje ''več z manj'' brez zmanjšanja kakovosti življenja bodo postali ključ trajnostnega razvoja. Za spodbujanje napredka po celotni vrednostni verigi z našimi izdelki in tehnologijami se osredotočamo na točno določena področja, ki odražajo izzive, s katerimi se srečujemo pri svojem poslovanju. Ta glavna področja smo razdelili na dve dimenziji: ''Večja vrednost'' in ''Zmanjšani okoljski odtis''. Da bi uspešno uveljavili strategijo in dosegli cilje, se morata obe dimenziji odražati v vsakodnevnem razmišljanju in delovanju naših zaposlenih ter v naših poslovnih procesih.

Naša glavna področja se delijo na dve razsežnosti: »večja vrednost« in »zmanjšan okoljski odtis«. Povečati želimo vrednost, ki jo ustvarjamo na področjih »družbenega napredka«, »varnosti in zdravja« ter »uspešnosti«. Na področjih »energija in podnebje«, »materiali in odpadki« ter »voda in odpadne vode« skušamo dodatno zmanjšati količino porabljenih virov in s tem tudi okoljski odtis naše dejavnosti in izdelkov. 

Cilji, ki jih želimo doseči do leta 2030

Naš 20-letni cilj za leto 2030 je potrojiti vrednost, ki jo ustvarimo za okoljski odtis našega poslovanja, izdelkov in storitev. Da bi dosegli cilj trikratnega povečanja učinkovitosti do leta 2030, moramo učinkovitost v povprečju povečati za 5 do 6 odstotkov na leto. Izpolnili smo cilje za obdobje 2011–2015. Tako smo izboljšali razmerje med vrednostjo, ki jo ustvarimo, in našim okoljskih odtisom za 38 odstotkov, do leta 2020 pa smo učinkovitost povečali za 64 odstotkov.

Naši dosedanji vmesni cilji predstavljajo pomembne mejnike na poti k našemu dolgoročnemu cilju - postati trikrat učinkovitejši do leta 2030.

Večja vrednost

Zmanjšanje okoljskega odtisa

Kaj smo dosegli?

V zadnjih letih smo naredili pomemben napredek pri doseganju vmesnih ciljev za leto 2020 (začetno leto: 2010). S koncem tega strateškega obdobja smo celo presegli cilje povezane z emisijami CO2, odpadki in varnostjo pri delu.

Določitev pomembnih tem in pridobitev vpogleda ter stališč

Da bi čim lažje določili in kategorizirali pomembne teme za naše poslovne dejavnosti ter o teh tudi poročali, s pomočjo različnih orodij nenehno beležimo in ocenjujemo izzive ter priložnosti za trajnostni razvoj. Teme ocenimo glede na njihov pomen za podjetje, okolje in družbo ter z ozirom na naše zainteresirane strani. S pomočjo pogovora z našimi deležniki pridobimo vpogled ter stališča tudi izven našega podjetja ter lahko spodbujamo skupno razumevanje prioritet in izzivov. Poleg tega upoštevamo ocenjevalna merila različnih bonitetnih ocen in ocen za doseganje trajnosti ter smernice pobude za globalno poročanje (GRI – Global Reporting Initiative). Rezultate teh procesov lahko razvrstimo na šest osrednjih področji, ki smo jih predstavili v analizi pomembnosti. Z našim poslovanjem želimo na teh osrednjih področjih spodbujati globalni trajnostni razvoj v celotni vrednostni verigi. 

Naša osrednja področjaDružbeni napredekUspešnost Varnost in zdravjeEnergija in podnebjeMateriali in odpadkiVoda in odpadne vode