PODNEBJE

Dve dekleti, ki tečeta po koruznem polju s sodobnimi mlini na veter v ozadju

Emisije ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov so razlog za podnebne spremembe in globalno segrevanje. Omejevanje teh emisij je eden največjih izzivov, s katerimi se je človeštvo kdajkoli soočilo.

Nekaj stopinj morda ne zveni dosti, pa kljub temu pomeni veliko razliko za prihodnost našega planeta. Za omejitev globalnega segrevanja na manj kot 2 stopinji Celzija do leta 2050 in izpolnjevanje obveznosti Pariškega sporazuma Združenih narodov o podnebnih spremembah moramo do leta 2050 močno zmanjšati emisije ogljikovega dioksida. Ta visoko zastavljen cilj bo mogoče doseči le, če bodo oblasti in podjetja ta izziv sprejeli kot priložnost za spodbujanje inovacij in raziskovanje vizionarskih idej.

Sprememba načina življenja

Nekaj stopinj se morda ne zdi veliko, vendar je za prihodnost našega planeta zelo pomembnih. Da bi do leta 2050 omejili globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija in izpolnili zavezo iz Pariškega sporazuma Združenih narodov o podnebnih spremembah, moramo hitro zmanjšati emisije ogljikovega dioksida. Doseganje tega ambicioznega cilja bo mogoče le, če bodo vlade in podjetja ta izziv sprejeli kot priložnost za spodbujanje inovacij in raziskovanje vizionarskih zamisli.

Podnebne spremembe so eden največjih globalnih izzivov našega časa. Zavezani smo k cilju 1,5 stopinje Celzija iz Pariškega podnebnega sporazuma, podnebne spremembe in njihove vplive pa upoštevamo kot del našega upravljanja trajnostnega razvoja in tveganj ter v celotni vrednostni verigi. Za nas so pomembne z dveh vidikov: Prvič z vidika potencialnega vpliva naših poslovnih dejavnosti na globalno bilanco toplogrednih plinov, drugič pa z vidika potencialnega vpliva podnebnih sprememb na naše poslovne dejavnosti. V okviru naše trajnostne strategije upoštevamo naše neposredne in posredne emisije CO2 ter njihov potencialni vpliv na podnebje. Pri tem se najprej osredotočamo na svoje lokacije, na katere lahko neposredno vplivamo. Načrtujemo, da bomo dosegli zmanjšanje ogljičnega odtisa naše proizvodnje, kar bomo dosegli z nenehnim izboljševanjem energetske učinkovitosti in s čedalje večjo uporabo energije, zlasti električne, proizvedene iz obnovljivih virov.

YouTube Thumbnail Combat climate change (Thumbnail)

Naš ogljični odtis

Prizadevamo si za optimizacijo lastnega ogljičnega odtisa. Za ocenjevanje našega odtisa uporabljamo reprezentativne ocene življenjskega cikla za vse kategorije izdelkov. Ocenjujemo tudi podatke o surovinah in embalažnih materialih, ki jih uporabljamo, ter o prevoznih dejavnostih.

Na splošno predstavlja proizvodnja naših izdelkov približno en odstotek našega ogljičnega odtisa v celotni vrednostni verigi. To vključuje neposredne emisije (obseg 1) in posredne emisije iz kupljene energije (obseg 2). Večina neposrednih virov so sežigalnice, na primer za delovanje kotlov. Vendar so za emisije iz obsega 1 odgovorni tudi mobilni viri izgorevanja, kot so motorji vozil. Primeri vključujejo tovornjake, viličarje in druga vozila. Kupljena energija (obseg 2) vključuje predvsem kupljeno električno energijo, pa tudi paro, ogrevanje in hlajenje.

Emisije v naši vrednostni verigi brez naših dejavnosti predstavljajo približno 98 odstotkov našega operativnega odtisa CO2. Uporaba naših izdelkov predstavlja približno dve tretjini, surovine in embalaža pa približno eno četrtino. Tu najdemo največ možnosti za zmanjšanje emisij in prispevanje k varovanju podnebja. Transport naših izdelkov in odstranjevanje/recikliranje predstavljata približno 7 odstotkov naših emisij. 

Operativni ogljični odtis*

V tisočih metričnih tonah ekvivalenta CO2/CO2
*poenostavljen prikaz

Ukrepi na kraju samem

Pri blaženju podnebnih sprememb se osredotočamo predvsem na lastne lokacije in proizvodnjo. Na tem področju smo si zastavili ambiciozne časovne roke in cilje za absolutno zmanjšanje emisij. V ta namen želimo nenehno izboljševati svojo energetsko učinkovitost in uporabljati več energije iz obnovljivih virov, zlasti električne energije in toplote.

Zavezali smo se, da bomo do leta 2030 zmanjšali emisije CO2 na tono proizvoda za 67 odstotkov v primerjavi z letom 2017. Na poti k temu znanstveno utemeljenemu cilju zasledujemo vmesni cilj, da do leta 2025 za 65 odstotkov zmanjšamo ogljični odtis naših proizvodnih obratov v primerjavi z izhodiščnim letom 2010. Še naprej si prizadevamo za izpolnitev obstoječega znanstveno utemeljenega cilja, da do leta 2030 100 odstotkov kupljene električne energije, ki jo potrebujemo za proizvodnjo, pridobimo iz obnovljivih virov. Nenehno iščemo načine za hitrejše zmanjševanje emisij na primernih lokacijah.

Na podlagi našega napredka na teh področjih in pridobljenih izkušenj smo se leta 2021 odločili, da svoje ambicije za leto 2040 prestavimo za deset let: Do leta 2030 želimo doseči podnebno pozitivno bilanco toplogrednih plinov v naši proizvodnji (obsega 1 in 2).

Podnebno pozitivna proizvodnja za nas pomeni, da si prizadevamo presežke ogljično nevtralne energije, ki je družba Henkel ne potrebuje za lastne potrebe, dobavljati tretjim strankam. S tem se bomo izognili emisijam iz lastnih dejavnosti in tretjim strankam omogočili uporabo ogljično nevtralne energije.

 

Delovanje v naši vrednostni verigi

Poleg dejavnosti na lastnih lokacijah želimo izkoristiti svoj vpliv na področjih naše vrednostne verige, ki so še posebej pomembna za emisije CO2.

Naša analiza kaže, da ima faza uporabe izdelka največji vpliv na naš ogljični odtis, zlasti v potrošniškem segmentu. Naši izdelki se v gospodinjstvih in industrijskih procesih uporabljajo več milijonkrat na dan. V skladu s tem je naš cilj, da v sodelovanju s strankami, potrošniki in dobavitelji v desetletnem obdobju od leta 2016 do leta 2025 prihranimo 100 milijonov ton CO2. Da bi to dosegli, smo razvili portfelj prihrankov CO2, ki ga lahko uporabimo kot osnovo za količinsko opredelitev natančnega prispevka izdelkov k zmanjšanju emisij.

Veliko surovin, ki jih uporabljamo, temelji na ogljiku, na primer površinsko aktivne snovi v detergentih in šamponih, smole v lepilih in plastika za embalažo. Pri biološki razgradnji ali sežigu se iz njih sprošča CO2. Zato načrtujemo, da bomo fosilni ogljik v naših surovinah in embalaži postopoma nadomestili z obnovljivim ogljikom ter se tako približali prihodnosti, ki bo učinkovita z viri in podnebno nevtralna. Pri tem se osredotočamo zlasti na uporabo ogljika iz rastlin ali delov rastlin kot dela obnovljive biosfere. Kot vir lahko v prihodnosti uporabimo tudi ogljik iz zraka in iz odpadnih materialov, kot je plastika.

Določili bomo pot neto ničelne vrednosti za svoje emisije v celotni vrednostni verigi

Ključni cilji vrednostne verige vključujejo naš znanstveno utemeljen cilj zmanjšanja odtisa surovin in embalaže, ki jih uporabljamo na tono izdelka, za 30 odstotkov do leta 2030 (v primerjavi z izhodiščnim letom 2017). Eden od elementov tega cilja je naša strategija za embalažo, saj lahko emisije CO2 zmanjšamo na primer z uporabo recikliranega materiala. Tako kot naš cilj za proizvodnjo tudi naš cilj za emisije v vrednostni verigi (obseg 3) izpolnjuje merila pobude znanstveno utemeljenih ciljev (Science Based Targets) za ambiciozne cilje v vrednostni verigi, kar pomeni, da je v skladu z najboljšo prakso.

Na podlagi naših trenutnih ciljev SBTi za leto 2030 in naše ambicije, da do leta 2030 dosežemo podnebno pozitivno ravnovesje v naši proizvodnji, bomo vključili Korporativni standard neto ničelne vrednosti SBTi (SBTi Corporate Net-Zero Standard), da bi določili pot za zmanjšanje naših emisij obsega 3. Ta standard vključuje smernice, merila in priporočila za podjetja za določitev znanstveno utemeljenih ciljev neto ničelnih emisij v skladu s ciljem 1,5 stopinje, ki ga določa Pariški sporazum. 

Helping customers and consumers reduce COemissions

Naši izdelki se vsak dan uporabljajo v milijonih gospodinjstev in industrijskih procesov. Zato je naš cilj, da v sodelovanju s strankami, potrošniki in dobavitelji prihranimo 100 milijonov ton CO2 v desetletnem obdobju od leta 2016 do leta 2025. Da bi to dosegli, smo razvili portfelj prihrankov CO2, ki ga lahko uporabimo kot osnovo za količinsko opredelitev natančnega prispevka izdelkov k preprečevanju emisij (obseg 4).

Našim strankam in potrošnikom želimo pomagati prihraniti CO2 – na primer s pranjem pri nižjih temperaturah ali s prehodom na izdelke za nego las, ki jih ni treba izpirati, in zato ni potrebno segrevanje vode. Majhne spremembe v vsakdanjem življenju so lahko zelo pomembne in pozitivno vplivajo na podnebje.