22. feb. 2018  Düsseldorf / Nemčija, Maribor

Dobri poslovni rezultati v fiskalnem letu 2017

Henkel je dosegel nove najvišje vrednosti pri prodaji in dobičku

  • Rast prodaje se je zvišala na 20,029 milijarde evrov in je prvič presegla 20 milijard evrov: nominalna rast: +7,0 %, organska rast: +3,1 %
  • Marža EBIT* (dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki) je dosegla novo najvišjo vrednost: +40 baznih točk na 17,3 %
  • Dobiček na prednostno delnico (EPS):* +9,1 % na novo najvišjo vrednost 5,85 evra
  • Rekordno izplačilo dividend**: +10,5 % na 1,79 evra za posamezno prednostno delnico
  • Pomemben napredek pri uresničevanju strateških iniciativ
  • Finančni cilji za leto 2020 potrjen

''Leto 2017 je bilo za Henkel zelo uspešno. Kljub zahtevnemu in nestabilnemu tržnemu okolju smo dosegli nove najvišje vrednosti pri prodaji in dobičku ter izpolnili finančne cilje za poslovno leto. Odlične rezultate smo dosegli z angažiranim in predanim delom našega globalnega tima. Prvič v zgodovini  poslovanja Henkla znaša letni promet več kot 20 milijard evrov. Prav tako smo dosegli rekordne vrednosti marže in novo najvišjo vrednost dobička na prednostno delnico – v skladu z našo zavezanostjo k doseganju trajne dobičkonosne rasti,'' je povedal Hans Van Bylen, predsednik uprave podjetja Henkel.

''Osredotočili smo se na uresničevanje naših strateških prioritet in dosegli bistven napredek pri številnih projektih in iniciativah. Tekom leta smo zaključili vrsto uspešnih poslovnih prevzemov in s tem še dodatno okrepili naš portfelj.''

Prodaja in dobiček v poslovnem letu 2017

V poslovnem letu 2017 je prodaja prvič presegla mejo 20 milijard evrov in se je nominalno zvišala za 7,0 odstotka in je tako znašala 20,029 milijarde evrov. Valutna nihanja so na prodajo negativno vplivala za 2,0 odstotka. Prevzemi in odprodaje so k povečanju rasti prispevali 5,9 odstotka. Organska rast prodaje, ki ne vključuje gibanja valutnih tečajev in prevzemov oziroma odprodaj, se je močno povečala in je znašala 3,1 odstotka, kar ustreza napovedim za to leto, ki so predvidevale rast med 2 in 4 odstotki.

Poslovni program Lepila in Tehnologije je dosegel izjemno močno organsko rast v višini 5,0 odstotka. Poslovni program Beauty Care je dosegel pozitivno organsko rast v višini 0,5 odstotka. Poslovni program Pralna sredstva in čistila je dosegel pozitivno organsko rast, ki je znašala 2,0 odstotka.

Novonastali trgi so ponovno nadpovprečno prispevali k organski rasti koncerna, z zelo močnim zvišanjem organske rasti prodaje za 5,3 odstotka, medtem ko se je organska rast prodaje na zrelih trgih povečala za 1,5 odstotka.

Prilagojeni dobiček iz poslovanja (EBIT) se je izboljšal za 9,1 odstotka z 3,172 milijarde evrov v preteklem letu na 3,461 milijarde evrov. K pozitivnemu rezultatu so prispevali vsi trije poslovni programi.

Prilagojena donosnost prodaje (EBIT) (marža pred obrestmi in davki) je dosegla rast v višini 0,4 odstotne točke in je znašala 17,3 odstotka, kar je bilo v skladu z napovedmi za leto 2017, ki so predvidevale zvišanje preko 17 odstotkov. 

Finančni izid se je zaradi financiranja poslovnih prevzemov drugih podjetij v letih 2016 in 2017 spremenil z ¬–33 milijonov evrov v letu 2016 na –51 milijonov evrov v letu poročanja.

Prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS) se je povečal za 9,1 odstotka – z 5,36 evra na 5,85 evra. S tem je Henkel v letu 2017 dosegel izboljšano napoved za rast prilagojenega dobička na prednostno delnico EPS, ki je znašala 9 odstotkov.

Upravni odbor, nadzorni odbor in skupščina delničarjev bodo na letnem sestanku dne 9. aprila 2018 predlagali zvišanje vrednosti dividende za prednostno delnico za 10,5 odstotka na 1,79 evra (preteklo leto: 1,62 evra).

Predlog za višino dividende navadne delnice znaša 1,77 evra, kar predstavlja zvišanje za 10,6 v primerjavi s preteklim letom (1,60 evra). To bi bila najvišja vrednost dividende v zgodovini podjetja. Kvota izplačila bi tako s 30,7 odstotka ustrezala pričakovanemu razponu izplačila dividend med 25 in 35 odstotki. 

Neto delovni kapital iz naslova prodaje se je izboljšal za 1,3 odstotne točke in je znašal 4,8 odstotka.

Neto finančni položaj je 31. decembra 2017 dosegel –3,225 milijarde evrov (31. december 2016: –2,301 milijarde evrov). Sprememba v primerjavi s koncem leta 2016 je pretežno nastala zaradi izplačil za poslovne prevzeme drugih podjetij.

Uspešnost poslovnih enot

Poslovni program Lepila in Tehnologije je v poslovnem letu 2017 ustvaril zelo močno organsko rast prodaje v višini 5,0 odstotka. Nominalno se je prodaja povečala za 4,8 odstotka na 9,387 milijarde evrov. Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je zvišal za 6,4 odstotka in je znašal 1,734 milijarde evrov. Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je dosegla dobro rast in je znašala 18,5 odstotka. 

Poslovni program Beauty Care je v poslovnem letu 2017 ustvaril organsko rast prodaje v višini 0,5 odstotka. Nominalno se je prodaja povečala za 0,8 odstotka in je znašala 3,868 milijarde evrov. Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je zvišal za 2,7 odstotka in je znašal 665 milijonov evrov. Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je dosegla močno rast in je znašala 17,2 odstotka. 

Poslovni program Pralna sredstva in čistila je v poslovnem letu 2017 ustvaril pozitivno organsko rast prodaje v višini 2,0 odstotka. Nominalno se je prodaja povečala za 14,8 odstotka na 6,651 milijarde evrov v primerjavi z letom pred tem. Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je zvišal za 17,0 odstotka in je znašal 1,170 milijarde evrov. Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je pokazala pozitivno rast in je dosegla novo najvišjo vrednost v višini 17,6 odstotka. Prevzem podjetja The Sun Products Corporation je občutno prispeval k rasti prodaje in rezultatu obratovanja.

Henkel 2020+: Velik napredek v letu 2017

''Do leta 2020 in tudi v prihodnosti bomo sledili jasnim ciljem za podjetje Henkel. Želimo ustvariti trajnostno dobičkonosno finančno rast, se še bolje osredotočiti na potrebe naših strank in potrošnikov ter postati še bolj inovativni, agilni in digitalizirani,'' je povedal Hans Van Bylen, predsednik uprave podjetja Henkel.

Da bi lahko dosegli te cilje, si je Henkel zastavil štiri strateške prednostne naloge: spodbujati poslovno rast, pospešiti digitalizacijo, povečati agilnost in ustvariti dobiček. V poslovnem letu 2017 je Henkel dosegel velik napredek pri izvajanju teh nalog.

Napoved za leto 2018

Glede na odlične poslovne rezultate v poslovnem letu 2017 in izjemen napredek pri uresničevanju strateških prioritet Henkel potrjuje svoje finančne cilje do  2020 – organska rast prodaje v višini od 2 do 4 odstotkov, povečanje prilagojene marže EBIT in rast prilagojenega dobička na prednostno delnico med 7 in 9 odstotkov – in podaja svojo napoved za leto 2018.

Za poslovno leto 2018 Henkel pričakuje organsko rast prodaje v višini od 2 do 4 odstotkov, pri čemer morajo to vrednost doseči vsi trije poslovni programi. V primerjavi z letom 2017 Henkel pričakuje povečanje prilagojene marže EBIT na več kot 17,5 %, k čemur morajo prispevati vsi trije poslovni programi. Ob upoštevanju nestanovitnih valutnih gibanj, predvsem ameriškega dolarja, Henkel pričakuje rast dobička na prednostno delnico (izraženo v evrih) med 5 in 8 odstotkov. 

''Tudi v prihodnosti se bomo osredotočili na doseganje trajnostne dobičkonosne rasti z atraktivno donosnostjo prodaje. Trdno smo odločeni, da bomo izpolnili naše finančne ambicije za leto 2020,'' je dodal Hans Van Bylen.

*Prilagojeno za enkratne izdatke/prilive in stroške prestrukturiranja.
**Predlog za delničarje za letno skupščino delničarjev 9. aprila 2018.


Pričujoči dokument vsebuje napovedi, ki temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah uprave družbe Henkel AG & Co. KGaA. Za napovedi so značilne besede pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, predpostavljati, meniti, ocenjevati, napovedovati in podobni izrazi. Takih izrazov ne gre razumeti v smislu zagotovil, da se bodo pričakovanja izpolnila. Prihodnja donosnost in rezultati, ki jih bodo družba Henkel AG & Co. KGaA in povezane družbe dejansko dosegle, se lahko bistveno razlikujejo od podanih napovedi, saj so odvisni od številnih tveganj in negotovosti. Na večino dejavnikov, kot so prihodnje gospodarsko okolje in dejanja konkurentov in drugih, ki sodelujejo na trgu, družba Henkel ne more v celoti vplivati, saj jih ni mogoče natančno oceniti vnaprej. Družba Henkel ne načrtuje posodobitve napovedi in se k temu ne zavezuje.