16. avg. 2018  Düsseldorf / Nemčija, Maribor

Henkel poroča o pozitivnih rezultatih v drugem četrtletju 2018, kljub zelo negativnim menjalnim tečajem

Henkel je v drugem četrtletju zabeležil močno organsko rast, dodatno izboljšal maržo EBIT in dosegel večji dobiček iz poslovanja

  • Rast prodaje je dosegla novo najvišjo vrednost in je znašala 5,143 milijarde evrov, organska rast: +3,5 %
  • Dobiček iz poslovanja* je dosegel novo najvišjo vrednost: 926 milijonov evrov (+1,8 %)
  • Dodatno izboljšanje marže EBIT* (dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki): +20 baznih točk na 18,0 %
  • Rast dobička na prednostno delnico (EPS)*: +1,58 evra (+1,9 %), brez negativnega vpliva menjalnih tečajev: 7,7 %
  • V Severni Ameriki je bila v drugem četrtletju dosežena ponovna vzpostavitev normalnega stanja poslovanja v segmentu potrošniškega blaga za široko porabo
  • Henkel v tem poročilu aktualizira napovedi za celotno poslovno leto, ob upoštevanju večjih obremenitev, ki izhajajo iz negativnih menjalnih tečajev in zvišanja cen materialov, in v skladu z novimi napovedmi pričakuje organsko rast prodaje koncerna med 2 in 4 % (nespremenjeno); zvišanje marže EBIT* za približno 18 % (doslej: več kot 17,5 %); rast dobička na prednostno delnico (EPS)* med 3 in 6 % (doslej: med 5 in 8 %).

"Henkel je v drugem četrtletju kljub izrazito negativnim menjalnim tečajem in višjim cenam materialov dosegel močno organsko rast. Promet v posameznem četrtletju je dosegel novo najvišjo vrednost. Prav tako smo dodatno izboljšali prilagojeno maržo EBIT (dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki) in dosegli rekordno vrednost prilagojenega dobička iz poslovanja," je povedal Hans Van Bylen, predsednik uprave podjetja Henkel.

''Poslovni program Lepila in Tehnologije je dosegel zelo močno organsko rast. Poslovni program Pralna sredstva in čistila je prav tako dosegel dobro rast, solidne rezultate pa je zabeležil tudi poslovni program Beauty Care. K pozitivni organski rasti prodaje so prispevale vse regije, v katerih smo prisotni. Poslovanje je bilo uspešno tako v državah v razvoju kot tudi na zrelih trgih. V Severni Ameriki smo v drugem četrtletju uspeli ponovno vzpostaviti normalno stanje poslovanja v segmentu potrošniškega blaga za široko porabo.''  

 "Tako kot že v prvem četrtletju letošnjega leta smo se tudi v drugem četrtletju 2018 soočili s pomembnimi negativnimi menjalnimi tečaji in z rastjo cen materialov. Valutna nihanja so povzročila znižanje rasti prodaje za 6,1 odstotka, kar predstavlja okoli 310 milijonov evrov. Valutna nihanja so vplivala tudi na dobiček iz poslovanja in dobiček na delnico. Če izključimo vpliv negativnih menjalnih tečajev, smo pri dobičku na delnico dosegli močno operativno zvišanje v višini 7,7 odstotka," je pojasnil Hans Van Bylen.

Posodobljene napovedi za poslovno leto 2018

Henkel želi aktualizirati svojo napoved za poslovno leto 2018. Podjetje potrjuje pričakovanje organske rasti prodaje koncerna v višini od 2 do 4 odstotke. V skladu s spremenjeno napovedjo predvideva, da bo znašala organska rast prodaje v poslovnem programu Lepila in Tehnologije od 4 do 5 odstotkov (doslej: 2 do 4 odstotkov). Napoved organske rasti prodaje za poslovni program Pralna sredstva in čistila ostaja v razponu od 2 do 4 odstotke. V poslovnem programu Beauty Care Henkel potrjuje napoved pozitivne rasti prodaje med 0 in 2 odstotkov.

Henkel v primerjavi z lanskim letom pričakuje zvišanje prilagojene donosnosti prodaje (EBIT) za 18 odstotkov (doslej: več kot 17,5 odstotka). Predvidoma bodo k temu pozitivnemu učinku prispevali vsi trije poslovni programi.

Za prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS) Henkel pričakuje – ob upoštevanju gibanja menjalnih tečajev in cen materialov – zvišanje za 3 do 6 odstotkov (doslej: med 5 in 8 odstotkov).

"Napoved potrjuje našo osredotočenost na trajnostno donosno rast. Trdno smo odločeni, da bomo še naprej spodbujali uresničevanje svojih strateških prednostnih nalog," je še dodal Hans Van Bylen.

Rast prodaje in dobička v drugem četrtletju 2018

Prodaja je v drugem četrtletju 2018 znašala 5,143 milijarde evrov, kar je nova najvišja vrednost; prodaja se je tako v primerjavi z enakim četrtletjem lanskega leta nominalno zvišala za 0,9 odstotka. Organsko – tj. brez upoštevanja gibanja valutnih tečajev ter prevzemov in odprodaj – se je prodaja povečala za 3,5 odstotka. Prevzemi in odprodaje so rast prometa zvišali za 3,5 odstotka. To pomeni zvišanje rasti za 7 odstotkov. Negativna valutna nihanja so prodajo zmanjšala za –6,1 odstotka.

Poslovni program Lepila in Tehnologije je dosegel izjemno močno zvišanje organske rasti prodaje v višini 5,2 odstotka, poslovni program Beauty Care v višini 0,4 odstotka in poslovni program Pralna sredstva in čistila v višini 2,9 odstotka.

Na rast prodaje je vplivala tudi dvoštevilčna rast digitalnega poslovanja na nivoju celotnega koncerna. Na tem področju smo zabeležili predvsem močan razvoj v segmentu potrošniškega blaga za široko porabo.

Novonastali trgi so ponovno nadpovprečno prispevali k organski rasti koncerna, z zelo močnim zvišanjem organske rasti prodaje v višini 5,4 odstotka. Organska rast prodaje na zrelih trgih je v drugem četrtletju 2018 dosegla dobro organsko rast v višini 2,2 odstotka.

Organska rast prodaje v Zahodni Evropi je znašala 0,1 odstotka, kar kaže na stabilen razvoj. V Vzhodni Evropi je organska rast znašala 8,2 odstotka. V Afriki in na Bližnjem vzhodu smo dosegli organsko rast prodaje v višini 4,7 odstotka. V Severni Ameriki je znašala organska rast prodaje 4,9 odstotka. V Južni Ameriki se je organska rast povečala za 6,3 odstotka, v azijsko-pacifiški regiji pa se je organska rast prodaje zvišala 1,9 odstotka.

Prilagojeni dobiček iz poslovanja (EBIT) se je v primerjavi z drugim četrtletjem 2017 zvišal za 1,8 odstotka – z 909 milijonov evrov na 926 milijonov evrov, kar je nova najvišja vrednost.

Prilagojena donosnost prodaje (EBIT) (marža pred obrestmi in davki) je dosegla rast v višini 0,2 odstotne točke in je znašala 18,0 odstotkov.

Prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS) se je povečal za 1,9 odstotka – z 1,55 evra v drugem četrtletju 2017 na 1,58 evra v drugem četrtletju 2018. Valutna nihanja so na prodajo negativno vplivala za –5,8 odstotka. Brez upoštevanja vplivov negativnih menjalnih tečajev je Henkel glede prilagojenega dobička na prednostno delnico (EPS) zabeležil rast v višini 7,7 odstotka.

Neto delovni kapital iz naslova prodaje je znašal 6,3 odstotka, kar je višja vrednost kot v drugem četrtletju 2017 (5,2 odstotka).

Uspešnost poslovnih programov

Poslovni program Lepila in Tehnologije je v drugem četrtletju 2018 ustvaril zelo močno organsko rast prodaje v višini 5,2 odstotka. Nominalno se je prodaja zvišala za 2,6 odstotka in je znašala 2,432 milijarde evrov. Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je zvišal za 1,5 odstotka in je znašal 462 milijonov evrov. Prilagojena donosnost prodaje je znašala 19,0 odstotkov, kar je nekoliko manj kot v drugem četrtletju 2017.  

Poslovni program Beauty Care je v drugem četrtletju 2018 zabeležil organsko rast prodaje v višini 0,4 odstotka. Nominalno je bila prodaja za 3,8 odstotka višja v primerjavi z enakim četrtletjem lanskega leta in je dosegla vrednost 1,035 milijarde evrov. Prilagojeni dobiček iz poslovanja poslovnega programa Beauty Care se je zvišal za 4,4 odstotka in je znašal 187 milijonov evrov. Prilagojena donosnost prodaje se je zvišala za 0,1 odstotka in je znašala 18,1 odstotka.

Poslovni program Pralna sredstva in čistila je v drugem četrtletju 2018 zabeležil dobro organsko rast prodaje v višini 2,9 odstotka. Nominalno je prodaja znašala 1,644 milijarde evrov v primerjavi z 1,703 milijarde evrov v enakem obdobju lanskega leta. Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je v primerjavi z enakim četrtletjem lanskega leta znižal za 1,0 odstotka in je znašal 295 milijonov evrov. Prilagojena donosnost prodaje se je zvišala za 0,4 odstotka in je znašala 17,9 odstotka.

Napovedi za poslovno leto 2018 potrjene

V prvi polovici leta 2018 je Henkel ustvaril prodajo v višini 9,978 milijarde evrov. Organsko, brez upoštevanja gibanja valutnih tečajev ter prevzemov in odprodaj, se je prodaja povečala za 2,3 odstotka. Valutna nihanja so prodajo zmanjšala za –7,4 odstotka.
 
Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je zvišal za 0,3 odstotka z 1,763 milijarde evrov na 1,768 milijarde evrov.

Prilagojena donosnost prodaje se je zvišala s 17,4 odstotka na 17,7 odstotka.

Prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS) se je povečal za 1,7 odstotka z 2,96 evra na 3,01 evra. Negativni vpliv gibanja menjalnih tečajev je znašal –6,1 odstotka. Brez upoštevanja vplivov menjalnih tečajev se je prilagojeni dobiček na prednostno delnico povečal za 7,8 odstotka.

Poslovni program Lepila in Tehnologije je v prvi polovici 2018 dosegel  močno organsko rast v višini 5,0 odstotkov. Prilagojena donosnost prodaje je znašala 18,5 odstotka.

Na poslovanje v segmentu potrošniškega blaga za široko porabo so močno vplivale težave pri dobavi v Severni Ameriki. Poslovni program Beauty Care je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta zabeležil razvoj organske rasti –2,0 odstotka. Prilagojena donosnost prodaje, ki znaša 17,4 odstotka, je na ravni lanskega leta. Poslovni program Pralna sredstva in čistila je povečal organsko rast prodaje za 1,1 odstotka. Prilagojena donosnost prodaje je dosegla močno izboljšanje s 17,4 odstotka na 18,2 odstotka.

Neto finančni položaj je 30. junija 2018 znašal –3,597 milijarde evrov (31. decembra 2017: –3,225 milijarde evrov).

*Prilagojeno za enkratne izdatke/prilive in stroške prestrukturiranja.

Pričujoči dokument vsebuje napovedi, ki temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah uprave družbe Henkel AG & Co. KGaA. Za napovedi so značilne besede pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, predpostavljati, meniti, ocenjevati, napovedovati in podobni izrazi. Takih izrazov ne gre razumeti v smislu zagotovil, da se bodo pričakovanja izpolnila. Prihodnja donosnost in rezultati, ki jih bodo družba Henkel AG & Co. KGaA in povezane družbe dejansko dosegle, se lahko bistveno razlikujejo od podanih napovedi, saj so odvisni od številnih tveganj in negotovosti. Na večino dejavnikov, kot so prihodnje gospodarsko okolje in dejanja konkurentov in drugih, ki sodelujejo na trgu, družba Henkel ne more v celoti vplivati, saj jih ni mogoče natančno oceniti vnaprej. Družba Henkel ne načrtuje posodobitve napovedi in se k temu ne zavezuje.