10. maj 2019  Düsseldorf / Nemčija, Maribor

Henkel potrjuje napovedi za poslovno leto 2019

Henkel je dosegel pozitivno rast prodaje v prvem četrtletju

  • Prodaja se je povečala za 2,8 % na 4,969 milijarde evrov; organska rast: +0,7 %
  • Rezultat poslovanja (EBIT)* (dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki): 795 milijonov evrov (-5,6 %)
  • Marža iz poslovanja (EBIT)* (dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki): 16,0 % (-140 baznih točk)
  • Rast dobička na prednostno delnico*: 1,34 evra; -6,3 pri stalnih menjalnih tečajih
  • Močno povečanje prostega denarnega toka: 523 milijonov evrov
  • Vlaganje v rast in povečanje konkurenčnosti

"Henkel je v prvem četrtletju kljub številnim izzivom na trgih dosegel pozitivno rast in prodajo povečal tako organsko kot nominalno. Na ravni koncerna je bila rast prilagojenega dobička iz poslovanja in prilagojene vrednosti prednostne delnice v okviru naših napovedi za celotno poslovno leto,'' je povedal predsednik uprave Henkla Hans Van Bylen.

''Na splošno smo v prvem četrtletju leta 2019 pri naših poslovnih programih zabeležili različne trende razvoja. Po pričakovanjih je na rezultate poslovnega programa Adhesive Technologies (Lepila in Tehnologije) vplivala globalna upočasnitev industrijske proizvodnje v več panogah, pri čemer pričakujemo izboljšave v drugi polovici letošnjega leta,'' je pojasnil Hans Van Bylen.

''V segmentu prodaje blaga široke potrošnje so bili rezultati poslovnega programa Beauty Care pod našimi pričakovanji. Na trgu smo uspešno predstavili nove blagovne znamke in inovacije, prav tako je naš segment za profesionalne frizerske salone presegel razvoj trgov, vendar pa je naša maloprodaja v pomembnih regijah, kot sta zahodna Evropa in Kitajska, zabeležila negativen trend. V ta namen smo sprejeli ciljno usmerjene ukrepe z namenom spodbuditi rast in izboljšati razvoj poslovnega programa Beauty Care,'' je povedal Hans Van Bylen.

"Naš poslovni program Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) je začel novo poslovno leto uspešno, kar lahko pripišemo uvajanju inovacij in predstavitvi novih izdelkov na tržišču."

Vlaganje v rast in povečanje konkurenčnosti

"V prihodnosti se želimo osredotočiti na nadaljnjo krepitev našega poslovanja, prav tako želimo investirati v rast in digitalizacijo ter še naprej prilagajati naše strukture, da bi dosegli zastavljene cilje za poslovno leto," je še dodal Hans Van Bylen.

Na začetku leta je Henkel napovedal, da si bo podjetje prizadevalo povečati investicije, da bi tako izkoristili dodatne možnosti za rast predvsem na področju blaga za široko potrošnjo. Obenem bo Henkel dodatno spodbujal tudi digitalni razvoj. Henkel poleg tega izvaja vrsto ukrepov za nadaljnje povečanje konkurenčnosti svojih poslovnih programov.

Napovedi za poslovno leto 2019

"Potrjujemo napovedi za celotno poslovno leto," je dejal Hans Van Bylen. "V tekočem poslovnem letu pričakujemo organsko rast prodaje med 2 in 4 %. Prilagojena EBIT marža bo v razponu med 16 in 17 %, prilagojena vrednost prednostne delnice pa bo predvidoma imela srednjo enomestno odstotkovno vrednost pod nivojem lanskega leta ob stalnih menjalnih tečajih.


*Prilagojeno za enkratne izdatke/prilive in stroške prestrukturiranja

Ta dokument vsebuje napovedi, ki temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah vodstva družbe Henkel AG & Co. KGaA. Za napovedi so značilni izrazi, kot so: pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, predpostavljati, ocenjevati in podobno. Takih izrazov ne gre razumeti v smislu zagotovil, da se bodo pričakovanja dejansko izpolnila. Izvedba in rezultati, ki jih bodo družba Henkel AG & Co. KGaA in povezane družbe v prihodnosti dejansko dosegle, se lahko materialno bistveno razlikujejo od podanih napovedi, saj so odvisni od številnih tveganj in negotovosti. Henkel ne more v celoti vplivati na večino dejavnikov, kot so prihodnje gospodarsko okolje in aktivnosti konkurenčnih podjetij in drugih deležnikov na trgu, saj teh dejavnikov ni mogoče natančno oceniti vnaprej. Henkel ne načrtuje posodobitve napovedi in se k temu ne zavezuje.

Ta dokument vsebuje dodatne materialne finančne kazalnike, ki so ali bi lahko bili alternativni kazalniki uspešnosti (ne splošno sprejeta računovodska načela). Ti dodatni finančni kazalniki se ne smejo obravnavati ločeno ali kot alternativna metoda za ocenjevanje Henklovega premoženja, finančnega stanja ali rezultatov poslovanja, ki so predstavljeni v skladu z veljavnim okvirom računovodskega poročanja v konsolidiranih računovodskih izkazih. Druga podjetja, ki poročajo ali opisujejo podobne alternativne kazalnike uspešnosti, jih lahko izračunajo na drug način.

Ta dokument je bil pripravljen za namen obveščanja in zato ni namenjen investicijskemu svetovanju ali kot ponudba za prodajo ali za nakup kakršnihkoli vrednostnih papirjev.