15. nov. 2019  Düsseldorf / Nemčija, Maribor

Henkel potrjuje smernice za poslovno leto 2019

Diferencirana uspešnost v vse težjem tržnem okolju

  • Poslovni program Lepila in tehnologije dosega zanesljive poslovne rezultate
  • Rezultati poslovnega programa Beauty Care so nižji kot lani
  • Poslovni program Pralna sredstva in čistila dosega dober poslovni razvoj
  • Prodaja skupine se je povečala za 0,8 odstotka na 5,07 milijarde evrov, organska: -0,3 odstotka
  • Marža iz poslovanja (EBIT)* (dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki) 16,7 odstotka (-1,7 baznih točk)
  • Dobiček na prednostno delnico* dosega 1,43 evrov, nominalno -9,5%, ob stalnem menjalnem tečaju -10,8%
  • Večje vlaganje v blagovne znamke in digitalizacijo
  • Zelo močan prosti denarni tok: 823 milijonov EUR (+ 339 milijonov EUR)

Poslovni razvoj podjetja Henkel je v tretjem četrtletju 2019 zaznamovalo vse težje tržno okolje. Prodaja se je nominalno povečala in je bila organsko nekoliko nižja od ravni predhodnega leta. Prilagojena stopnja EBIT, prilagojeni dobiček iz poslovanja (EBIT) in prilagojeni EPS (EPS) so bili pod lanskoletnim nivojem, v veliki meri so na to vplivale dodatne naložbe v segmentu izdelkov široke potrošnje in digitalizacija, napovedana v začetku letošnjega leta.

»V tretjem četrtletju so naše poslovne enote poročale o različni uspešnosti. Na razvoj našega poslovnega programa Lepila in tehnologije je vplival nadaljnji znaten upad povpraševanja v ključnih panogah. Kljub temu je poslovna enota dosegla zanesljive rezultate in marža EBIT je bila spet na zelo visoki ravni,« je dejal Hans Van Bylen, predsednik uprave podjetja Henkel.

»Kljub prvim pozitivnim učinkom naših dodatnih vlaganj v blagovne znamke in inovacije je bil razvoj poslovne enote Beauty Care manjši od prejšnjega leta. Po drugi strani so se v programu Pralna sredstva in čistila inovacije uspešno uvedle in so prispevale k pozitivnemu razvoju.«

Napovedi za poslovno leto 2019 so potrjene

Za proračunsko leto 2019 je Henkel potrdil svoje napovedi. Henkel še naprej pričakuje organsko rast prodaje od 0 do 2 odstotka za koncern. Pri Lepilnih in tehnologijah pričakuje organsko rast prodaje od -1 do 1 odstotka. Za Beauty Care pričakuje, da bo prodaja organske rasti znašala od -2 do 0 odstotkov. Za Pralna sredstva in čistila še naprej pričakuje organsko rast v razponu od 2 do 4 odstotkov.

Henkel še naprej pričakuje prilagojen donos od prodaje na ravni skupine v razponu od 16 do 17 odstotkov.

Podjetje glede prilagojene vrednosti za prednostno delnico (EPS) pričakuje srednjo do višjo enomestno odstotkovno vrednost pod nivojem lanskega leta ob predpostavki stalnih menjalnih tečajev.


*Prilagojeno za enkratne izdatke/prilive in stroške prestrukturiranja

Pričujoči dokument vsebuje napovedi, ki temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah uprave družbe Henkel AG & Co. KGaA. Za napovedi so značilne besede pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, predpostavljati, meniti, ocenjevati, napovedovati in podobni izrazi. Takih izrazov ne gre razumeti v smislu zagotovil, da se bodo pričakovanja izpolnila. Prihodnja donosnost in rezultati, ki jih bodo družba Henkel AG & Co. KGaA in povezane družbe dejansko dosegle, se lahko bistveno razlikujejo od podanih napovedi, saj so odvisni od številnih tveganj in negotovosti. Na večino dejavnikov, kot so prihodnje gospodarsko okolje in dejanja konkurentov in drugih, ki sodelujejo na trgu, družba Henkel ne more v celoti vplivati, saj jih ni mogoče natančno oceniti vnaprej. Družba Henkel ne načrtuje posodobitve napovedi in se k temu ne zavezuje.

Jelena Gavrilović Šarenac Henkel Corporate Communications Serbia, Slovenia, Croatia, Bosnia +381-11-207-22-09 jelena.sarenac@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka