9. okt. 2020  Düsseldorf / Nemčija

Henkel predstavlja rezultate razvoja prodaje v tretji četrtini leta na podlagi predhodnih podatkov

Henkel je v tretji četrtini leta dosegel močno organsko rast in predstavlja novo napoved za poslovno leto 2020

  • Močna organska rast prodaje v višini +3,9 odstotka v tretji četrtini leta
  • Vse poslovne enote so dosegle organsko rast prodaje
  • Napovedi za leto 2020:
    • Organska rast prodaje: od –1,0 do –2,0 odstotka
    • Prilagojena marža iz poslovanja (EBIT)* (dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki): od 13,0 do 13,5 odstotka
    • Prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS)* pri stalnih menjalnih tečajih: Negativna rast v višini od –18 do –22 odstotkov

»Kljub zahtevnim pogojem zaradi pandemije novega koronavirusa, ki še vedno vladajo v gospodarskem okolju, je Henkel v tretjem četrtletju – v primerjavi s predhodnimi podatki – dosegel močno organsko rast v višini +3,9 odstotka. Vrednost prodaje je znašala približno 5 milijard evrov, k pozitivnemu razvoju pa so prispevale vse poslovne enote,« je povedal Carsten Knobel, predsednik upravnega odbora družbe Henkel.

»Poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) je na vseh poslovnih področjih dosegla pozitiven razvoj v primerjavi z drugim četrtletjem poslovnega leta 2020. Znotraj poslovne enote Beauty Care je pozitiven razvoj v primerjavi s prejšnjim četrtletjem dosegel tudi segment za profesionalne frizerske salone, segment maloprodaje pa je dosegel občutno organsko rast prodaje. Tudi poslovna enota Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) nadaljuje z uspešnim poslovanjem, saj smo zabeležili dobro rast prodaje,« je dodal Carten Knobel.

Na podlagi poslovnih rezultatov v prvih devetih mesecih leta 2020 je Henkel predstavil novo napoved za poslovno enoto 2020, potem ko je bila predhodna napoved aprila 2020 umaknjena zaradi negotovih razmer v času pandemije virusa covid-19.
Henkel na ravni celotne družbe v poslovnem letu 2020 pričakuje negativno organsko rast v višini od –1,0 do –2,0 odstotka. Zaradi občutno nižjega povpraševanja v industrijskem sektorju in segmentu za profesionalne frizerske salone ter zaradi večjih investicij na področju trženja, oglaševanja, digitalizacije in informacijskih tehnologij bo razvoj dobička kljub upoštevanju strogih omejitev glede stroškov obremenjen bolj kot razvoj prodaje. Glede prilagojene marže iz poslovanja (EBIT) Henkel na ravni celotne družbe pričakuje vrednost v višini od 13,0 do 13,5 odstotka. Za prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS) pri stalnih menjalnih tečajih pa Henkel napoveduje negativno rast v višini od –18 do –22 odstotkov.

»Organska rast prodaje v tretji četrtini leta je odraz našega stabilnega in raznolikega portfolia izdelkov z uspešnimi blagovnimi znamkami in inovativnimi tehnologijami, ki jih našim kupcem ponujamo v industrijskem sektorju in v segmentu potrošniškega blaga. Posebno zadovoljni smo zaradi dejstva, da so vse naše poslovne enote dosegle pozitivne rezultate poslovanja. K temu je delno prispeval tudi učinek ponovne rasti, ki je posledica močno obremenjenega drugega četrtletja zaradi pandemije koronavirusa. Pričakujemo, da bomo negativne posledice pandemije občutili tudi v zadnjem četrtletju, v svojo napoved za poslovno leto 2020 pa nismo vključili obsežnejšega zaprtja prodajaln in strožjih omejitev, ki so jih uvedli v številnih državah. Na splošno lahko rečemo, da smo na pravi poti, da s svojim strateškim načrtom dosežemo splošno rast prodaje in da iz krize izstopimo še močnejši. Posebna zahvala gre našim zaposlenim po vsem svetu, ki imajo s svojo predanostjo pomembno vlogo pri razvoju podjetja,« je povzel Carsten Knobel.

Razvoj prodaje v tretjem četrtletju

Glede na predhodne podatke je Henkel dosegel organsko rast prodaje v višini +3,9 odstotka. Vrednost ne vključuje vplivov nihanja tečajev in akvizicij/dezinvesticij.

Poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) je na podlagi predhodnih podatkov v tretjem četrtletju dosegla pozitivno organsko rast prodaje v višini +1,3 odstotka, poleg tega pa poroča tudi o večjem povpraševanju v vseh poslovnih segmentih v primerjavi z drugim četrtletjem leta.

Poslovna enota Beauty Care je na podlagi predhodnih podatkov dosegla močno organsko rast prodaje v višini +4,3 odstotka. Segment za profesionalne frizerske salone je kljub pozitivni rasti dosegel slabše rezultate v primerjavi z vrednostmi iz lanskega poslovnega leta, v segmentu maloprodaje pa poročajo o pozitivni organski rasti prodaje.

Zaradi stalnega večjega povpraševanja po izdelkih in učinka ponovne rasti po izrednih razmerah v drugem četrtletju je poslovna enota Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) dosegla močno organsko rast prodaje v višini +7,7 odstotka.

Henkel bo sporočilo za javnost za tretjo četrtino leta 2020 objavil 10. novembra 2020.

Razvoj prodaje v prvih devetih mesecih poslovnega leta 2020

Na podlagi predhodnih podatkov je Henkel zabeležil skupni prihodek od prodaje v višini 14,5 milijard evrov, kar predstavlja negativno organsko rast v višini –2,1 odstotka.

V prvih devetih mesecih leta 2020 je poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) zabeležila negativno organsko rast v višini –6,8 odstotka. Prodaja v poslovni enoti Beauty Care se je organsko znižala za –4,2 odstotka. Poslovna enota Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) je dosegla zelo močno organsko rast v višini +5,8 odstotka.

Napoved družbe Henkel za poslovno leto 2020

Na podlagi poslovnega razvoja v prvih devetih mesecih leta 2020 in trenutnih predvidevanj glede poslovanja v prvem četrtletju je Henkel objavil novo napoved za poslovno leto 2020. Zaradi širjenja virusa covid-19 in s tem povezane negotovosti glede prihajajočih negativnih učinkov in slabenja svetovnega gospodarstva v letu 2020 se je upravni odbor družbe Henkel AG & Co. KGaA dne 7. aprila 2020 odločil, da umakne napoved za poslovno leto 2020, ki je bila predstavljena v okviru poročila za leto 2019.

Zaradi posledic, ki jih prinaša pandemija virusa covid-19, trenutne napovedi za leto 2020 predvidevajo izredno negativen razvoj svetovnega gospodarstva. Nova napoved izhaja iz predpostavke, da bodo povpraševanje v industrijskem sektorju in poslovne dejavnosti v segmentih, ki so pomembni za Henkel, pod nivojem lanskega leta, vendar pa se stanje ne bo bistveno poslabšalo. To je odvisno predvsem od stopnje okuženosti s koronavirusom na svetovni ravni in od nadaljnjih odločitev glede omejitev zaradi pandemije. Henkel predvideva, da v zadnjem četrtletju leta 2020 v najpomembnejših regijah ne bo prišlo do strožjih omejitev.

Ob upoštevanju navedenih dejstev Henkel na ravni celotne družbe za leto 2020 pričakuje organsko rast prodaje v višini –1,0 do –2,0 odstotka.

Za poslovno enoto Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije), na katero bo po vsej verjetnosti močno vplivalo nižje povpraševanje v industrijskem sektorju, predvsem v avtomobilski industriji, Henkel pričakuje organsko rast prodaje v višini med –5,5 in –6,5 odstotka. Za poslovno enoto Beauty Care Henkel trenutno pričakuje organsko rast prodaje v višini od –2,0 do –3,0 odstotkov. Slabše razmere v segmentu za profesionalne frizerske salone zaradi pandemije, zlasti v prvi polovici leta, bodo imele močan vpliv na razvoj poslovne enote v celotnem poslovnem letu. Za poslovno enoto Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) Henkel pričakuje organsko rast prodaje v višini od +4,5 do +5,5 odstotka.

Na ravni celotne družbe Henkel pričakuje prilagojeno maržo iz poslovanja (EBIT) v višini od 13,0 do 13,5 odstotka. Za poslovno enoto Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) Henkel pričakuje maržo EBIT v višini od 14,5 do 15,0 odstotka, za Beauty Care v višini med 10,0 in 10,5 odstotka ter za Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) v višini od 15,0 do 15,5 odstotka.

Negativna rast prodaje v industrijskem sektorju in segmentu za profesionalne frizerske salone zaradi posledic pandemije bo imela negativen vpliv na maržo EBIT. Kot je bilo napovedano v začetku leta, bo Henkel poleg tega povečal svoje investicije na področju trženja, oglaševanja, digitalizacije in informacijske tehnologije.

Glede prilagojenega dobička na prednostno delnico (EPS) pri stalnih menjalnih tečajih Henkel pričakuje negativno rast v višini od –18 do –22 odstotkov.


* Korigovano za jednokratne troškove i prihod i troškove restrukturiranja.

Ta dokument vsebuje napovedi, ki se nanašajo na prihodnji potek našega poslovanja in bodočo finančno uspešnost kot tudi prihodnje postopke ali razvoj, ki se tičejo Henkla in lahko predstavljajo napovedi za prihodnost. Za napovedi so značilni izrazi, kot so: pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, predpostavljati, ocenjevati in podobno. Take napovedi temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah vodstva družbe Henkel AG & Co. KGaA. Takih izrazov ne gre razumeti v smislu zagotovil, da se bodo pričakovanja dejansko izpolnila. Izvedba in rezultati, ki jih bodo družba Henkel AG & Co. KGaA in povezane družbe v prihodnosti dejansko dosegle, se lahko materialno bistveno razlikujejo od podanih napovedi, saj so odvisni od številnih tveganj in negotovosti. Henkel ne more v celoti vplivati na večino dejavnikov, kot so prihodnje gospodarsko okolje in aktivnosti konkurenčnih podjetij in drugih deležnikov na trgu, saj teh dejavnikov ni mogoče natančno oceniti vnaprej. Henkel ne načrtuje posodobitve napovedi in se k temu ne zavezuje.

Ta dokument vsebuje dodatne materialne finančne kazalnike, ki so ali bi lahko bili alternativni kazalniki uspešnosti (ne splošno sprejeta računovodska načela). Ti dodatni finančni kazalniki se ne smejo obravnavati ločeno ali kot alternativna metoda za ocenjevanje Henklovega premoženja, finančnega stanja ali rezultatov poslovanja, ki so predstavljeni v skladu z veljavnim okvirom računovodskega poročanja v konsolidiranih računovodskih izkazih. Druga podjetja, ki poročajo ali opisujejo podobne alternativne kazalnike uspešnosti, jih lahko izračunajo na drug način.

Ta dokument je bil pripravljen za namen obveščanja in zato ni namenjen investicijskemu svetovanju ali kot ponudba za prodajo ali za nakup kakršnihkoli vrednostnih papirjev.