6.5.2021  Düsseldorf / Nemčija

Višji cilji za poslovno leto 2021: Henkel pričakuje večjo prodajo in rast dohodkov

Henkel poroča o uspešnem začetku poslovnega leta 2021

 • Visoka organska rast prodaje v višini +7,7 odstotka, ki znaša približno 5 milijard evrov, nominalna rast v višini +0,8 odstotka, na katero so negativno vplivale spremembe menjalnih tečajev.
 • Vse poslovne enote poročajo o organski rasti prodaje:
  • Poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) je dosegla organsko rast prodaje v višini +13,0 odstotka, nominalna vrednost +6,7 odstotka.
  • Poslovna enota Beauty Care je dosegla organsko rast prodaje v višini +2,3 odstotka, nominalna vrednost –1,1 odstotka.
  • Poslovna enota Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) je zabeležila močno organsko rast prodaje v višini +4,1 odstotka, nominalna vrednost –5,6 odstotka.
 • Na nastajajočih trgih znaša organska rast prodaje +18,5 odstotka in na zrelih trgih +0,5 odstotka.
 • Henkel si je zadal višje cilje za poslovno leto 2021:
  • Organska rast prodaje: od +4,0 do +6,0 odstotka
  • Prilagojena marža iz poslovanja (EBIT)*: od 14,0 do 15,0 odstotka
  • Prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS)*: Povečanje prilagojenega dobička v področju visoke enomestne vrednosti do srednje visoke dvomestne odstotne vrednosti pri stalnih menjalnih tečajih

Henkel poroča o uspešnem začetku poslovnega leta 2021, saj je v prvem četrtletju dosegel visoko organsko rast prodaje v višini +7,7 odstotka – kljub zahtevnim razmeram zaradi pandemije koronavirusne bolezni, ki imajo še vedno negativen vpliv na družbeno in gospodarsko okolje na številnih svetovnih trgih. Vrednost prodaje na ravni celotne družbe je dosegla približno 5 milijard evrov, kar ustreza zvišanju nominalne vrednosti za +0,8 odstotka, na kar so negativno vplivale spremembe menjalnih tečajev.

»V prvem četrtletju smo dosegli zelo dobre poslovne rezultate, k čemur so pripomogle vse naše poslovne enote. Povpraševanje v industrijskem sektorju si je opomoglo v večji meri, kot smo pričakovali najprej, zato smo optimistični glede poslovnega razvoja do konca leta, čeprav je na naših trgih še vedno prisotna negotovost. Po uspešnem začetku leta smo povečali naše cilje glede prodaje in dobička,« je povedal Carsten Knobel, predsednik upravnega odbora družbe Henkel.

»Za visoko rast prodaje v prvem četrtletju je zaslužna predvsem naša poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije), ki je v vseh poslovnih segmentih in regijah dosegla dvomestno vrednost organske rasti prodaje. Tudi naši poslovni enoti Beauty Care in Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) sta dosegli pozitivno organsko rast prodaje. Z regionalnega vidika so k dobrim rezultatom prodaje v prvem četrtletju pripomogli predvsem nastajajoči trgi, na katerih so vse regije dosegle dvomestno vrednost organske rasti prodaje,« je dodal Carsten Knobel. »Poslovni rezultati družbe Henkel v prvem četrtletju so odraz našega stabilnega in raznolikega portfolia izdelkov z uspešnimi blagovnimi znamkami in inovativnimi tehnologijami, ki jih našim kupcem nudimo v industrijskem sektorju in na področju prodaje potrošniškega blaga. Obenem je uspešno poslovanje v prvem četrtletju rezultat dela našega močnega globalnega tima sodelavcev, ki v tem posebnem in zahtevnem obdobju kažejo izjemno predanost in še naprej prispevajo k dolgoročnemu uspehu Henkla.«

Poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) poroča o dobrih rezultatih v vseh poslovnih segmentih in regijah ter je dosegla dvomestno vrednost organske rasti prodaje v višini +13,0 odstotka.

Poslovna enota Beauty Care, na katero so negativno vplivale neugodne razmere na trgih zaradi epidemije covida-19, je dosegla pozitivno organsko rast prodaje v višini +2,3 odstotka. Segment maloprodaje poroča o pozitivnih rezultatih v primerjavi z vrednostmi iz prvega četrtletja lanskega leta. Tudi segment za profesionalne frizerske salone je – kljub uradnemu zaprtju frizerskih salonov v številnih državah – dosegel organsko rast prodaje. To je rezultat relativno nizke primerjalne vrednosti iz enakega obdobja v lanskem letu, ko je bilo prvo četrtletje močno obremenjeno zaradi epidemije covida-19.

Čeprav se je prodaja na najpomembnejših zrelih trgih poslovne enote Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) v prvem četrtletju zmanjšala, je poslovna enota dosegla zelo močno organsko rast prodaje v višini +4,1 odstotka in tako nadaljuje z uspešnim razvojem. Tako v segmentu z izdelki za gospodinjstvo kot tudi na novih trgih lahko poročamo o dvomestni vrednosti rasti prodaje.

Glede napovedi o rezultatih do konca poslovnega leta 2021 je Carsten Knobel povedal: »Po uspešnem začetku leta smo si zadali višje cilje ter tako za celotno poslovno leto pričakujemo večjo rast prodaje in dobička. Henkel na ravni celotne družbe pričakuje organsko rast prodaje v višini od +4,0 do +6,0 odstotka in prilagojeno maržo iz poslovanja (EBIT) v višini od 14,0 do 15,0 odstotka. Za prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS) pri stalnih menjalnih tečajih pa Henkel napoveduje povečanje v področju visoke enomestne vrednosti do srednje visoke dvomestne odstotne vrednosti.«

»Kljub temu je še vedno prisotna velika negotovost glede nadaljnjega razvoja epidemije in njenega vpliva na področje potrošniškega blaga in industrijski sektor. Še naprej se bomo fleksibilno in hitro odzivali na spremembe na naših trgih, obenem pa si bomo intenzivno prizadevali za uresničitev našega načrta za celostno rast. Pri tem se osredotočamo predvsem na dva cilja: Povečati želimo našo konkurenčnost, tako da izboljšujemo inovacije ter spodbujamo trajnostni razvoj in digitalizacijo. Poleg tega pa želimo še naprej krepiti našo kulturo podjetja. Z našim strateškim okvirjem za celostno rast in močnim globalnim timom sodelavcev smo dobro pripravljeni, da iz krize stopimo še močnejši in da uspešno oblikujemo prihodnost podjetja.«

Razvoj prodaje na ravni celotne družbe Henkel

Prodaja na ravni celotne družbe je v prvem četrtletju leta 2021 dosegla nominalno rast v višini +0,8 odstotka, s 4,927 milijarde evrov (v prvem četrtletju leta 2020) na 4,968 milijarde evrov. Organska rast prodaje (tj. brez vplivov zaradi menjalnih tečajev in akvizicij/dezinvesticij) se je povečala za +7,7 odstotka. Na ravni celotne družbe je k rasti prodaje pripomogel predvsem večji obseg oziroma volumen proizvedenih izdelkov. Akvizicije in dezinvesticije so prodajo povečale za +0,6 odstotka. Spremembe menjalnih tečajev so imele zelo negativen vpliv na prodajo, in sicer so povzročile negativno rast v višini –7,5 odstotka.

Neto finančna sredstva in finančni položaj družbe Henkel

V obravnavanem obdobju ni prišlo do nobenih bistvenih sprememb na področju neto finančnih sredstev in finančnega položaja družbe v primerjavi z 31. decembrom 2020.

Napovedi za družbo Henkel

Na podlagi poslovnega razvoja v prvih treh mesecih leta 2021 in trenutnih predvidevanj glede poslovanja v preostalih treh četrtletjih se je upravni odbor družbe Henkel AG & Co. KGaA odločil, da bo povečal svoje cilje za poslovno leto 2021.

Glede na visok upad svetovnega gospodarstva v letu 2020 zaradi epidemije covida-19 Henkel na podlagi trenutnih ocen predvideva, da se bo leta 2021 povpraševanje v industrijskem sektorju ponovno povečalo in da se bo tekom leta prodaja v številnih kategorijah na področju potrošniškega blaga ponovno vrnila na raven pred epidemijo. Obenem pa ostaja negotovost glede nadaljnjega razvoja števila okužb in napredka cepljenja ter posledično glede omejitev za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni.

Ob upoštevanju teh okoliščin naše napovedi temeljijo na predvidevanju, da se bo povpraševanje v industrijskem sektorju in na področjih prodaje potrošniškega blaga, ki so pomembna za Henkel – predvsem segment za profesionalne frizerske salone – ponovno povečalo. Pričakujemo, da se bo stanje v kategorijah na področju potrošniškega blaga, pri katerih je zaradi epidemije prišlo do povečanja povpraševanja, tekom leta ponovno umirilo oziroma normaliziralo. Prav tako v tem letu ne pričakujemo obsežnejšega zaprtja maloprodajnih in industrijskih segmentov ali proizvodnih obratov v naših najpomembnejših regijah, kot se je to zgodilo v drugem četrtletju leta 2020.

Ob upoštevanju navedenih dejavnikov družba Henkel za poslovno leto 2021 napoveduje organsko rast prodaje v višini +4,0 do +6,0 odstotka (predhodna napoved: +2,0 do +5,0 odstotka).

Za poslovno enoto Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije), ki je močno odvisna od povpraševanja v industrijskem sektorju, pričakujemo organsko rast prodaje od +7,0 do +9,0 odstotka (predhodna napoved: +2,0 do +6,0 odstotka). Za poslovno enoto Beauty Care trenutno pričakujemo organsko rast prodaje od +2,0 do +6,0 odstotka (ostane nespremenjeno). Na letni ravni pričakujemo, da bo povečanje povpraševanja v segmentu za profesionalne frizerske salone pozitivno vplivalo na poslovanje, prav tako pa pričakujemo nadaljnjo rast v segmentu maloprodaje. Za poslovno enoto Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) Henkel pričakuje organsko rast prodaje v višini od +1,0 do +3,0 odstotka (ostane nespremenjeno). Večje povpraševanje v nekaterih kategorijah te poslovne enote, ki je bilo posledica epidemije v lanskem letu, se bo tekom leta vrnilo na normalno raven, kar bo vplivalo tudi na organsko rast.

Pričakujemo, da bodo akvizicije iz leta 2020 doprinesle k nominalni rasti prodaje v višini nižje enomestne odstotne vrednosti. V okviru naših napovedi niso upoštevane predvidene dezinvesticije ali prekinitve poslovanja, blagovnih znamk ali kategorij, ki jih bomo v tem letu še naprej razvijali in krepili, saj ni mogoče zanesljivo predvideti, kdaj in v kolikšni meri bodo te potrebne. Pri prenosu prihodkov od prodaje v tuje valute pričakujemo negativno rast v področju srednje enomestne odstotne vrednosti.

Pričakovano povečanje povpraševanja, še posebej v našem industrijskem sektorju in segmentu za profesionalne frizerske salone, bo pozitivno vplivalo na poslovanje družbe Henkel v letu 2021. To se bo verjetno do določene mere izravnalo z nasprotnimi učinki zvišanja cen za neposredne materiale, za katere predvidevamo, da se bodo občutno povečale v področju višje enomestne odstotne vrednosti (predhodna napoved: v področju nizke do srednje enomestne odstotne vrednosti), in z obremenitvami, ki so posledica gibanja menjalnih tečajev.

Pričakujemo, da bo družba Henkel zabeležila prilagojeno maržo iz poslovanja (EBIT) v višini od 14,0 do 15,0 odstotka (predhodna napoved: 13,5 do 14,5 odstotka). Za poslovno enoto Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) pričakujemo prilagojeno maržo iz poslovanja v višini od 16,0 do 17,0 odstotka (predhodna napoved: 15,5 do 16,5 odstotka), za poslovno enoto Beauty Care med 10,5 in 12,0 odstotka (ostane nespremenjeno) in za poslovno enoto Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) med 14,5 in 15,5 odstotka (predhodna napoved: 15,0 do 16,0 odstotka).

Za prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS) pri stalnih menjalnih tečajih pričakujemo povečanje v področju visoke enomestne do srednje dvomestne odstotne vrednosti (predhodna napoved: +5 do +15 odstotkov).

Poleg tega družba Henkel za leto 2021 pričakuje naslednje: 

 • Preoblikovanje izdatkov s 250 na 300 milijonov evrov
 • Denarni odlivi zaradi investicij v nepremičnine, proizvodne obrate in opremo ter neopredmetena sredstva v višini od 600 do 700 milijonov evrov

* Korigovano za jednokratne troškove i prihod i troškove restrukturiranja.

Ta dokument vsebuje napovedi, ki se nanašajo na prihodnji potek našega poslovanja in bodočo finančno uspešnost kot tudi prihodnje postopke ali razvoj, ki se tičejo Henkla in lahko predstavljajo napovedi za prihodnost. Za napovedi so značilni izrazi, kot so: pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, predpostavljati, ocenjevati in podobno. Take napovedi temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah vodstva družbe Henkel AG & Co. KGaA. Takih izrazov ne gre razumeti v smislu zagotovil, da se bodo pričakovanja dejansko izpolnila. Izvedba in rezultati, ki jih bodo družba Henkel AG & Co. KGaA in povezane družbe v prihodnosti dejansko dosegle, se lahko materialno bistveno razlikujejo od podanih napovedi, saj so odvisni od številnih tveganj in negotovosti. Henkel ne more v celoti vplivati na večino dejavnikov, kot so prihodnje gospodarsko okolje in aktivnosti konkurenčnih podjetij in drugih deležnikov na trgu, saj teh dejavnikov ni mogoče natančno oceniti vnaprej. Henkel ne načrtuje posodobitve napovedi in se k temu ne zavezuje.

Ta dokument vsebuje dodatne materialne finančne kazalnike, ki so ali bi lahko bili alternativni kazalniki uspešnosti (ne splošno sprejeta računovodska načela). Ti dodatni finančni kazalniki se ne smejo obravnavati ločeno ali kot alternativna metoda za ocenjevanje Henklovega premoženja, finančnega stanja ali rezultatov poslovanja, ki so predstavljeni v skladu z veljavnim okvirom računovodskega poročanja v konsolidiranih računovodskih izkazih. Druga podjetja, ki poročajo ali opisujejo podobne alternativne kazalnike uspešnosti, jih lahko izračunajo na drug način.

Ta dokument je bil pripravljen za namen obveščanja in zato ni namenjen investicijskemu svetovanju ali kot ponudba za prodajo ali za nakup kakršnihkoli vrednostnih papirjev.