8. nov. 2021  Düsseldorf / Nemčija

Vse višje cene surovin in višji stroški transporta še naprej določajo tržno okolje

Henkel poroča o uspešni rasti z močnim povečanjem prodaje v tretjem četrtletju

  • Organska rast prodaje na ravni celotne družbe v višini +3,5 odstotka na približno 5,1 milijarde evrov, nominalna rast v višini +1,9 odstotka:
    • Poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) je dosegla zelo močno organsko rast prodaje v višini +7,0 odstotka, nominalna vrednost +7,1 odstotka.
    • Poslovna enota Beauty Care je zabeležila negativni razvoj organske prodaje v višini –3,0 odstotka, nominalna vrednost –6,5 odstotka.
    • Poslovna enota Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) je dosegla dobro organsko rast prodaje v višini +2,0 odstotka, nominalna vrednost –0,8 odstotka.
  • Na razvoj organske prodaje so vplivali predvsem nastajajoči trgi.
  • Henkel beleži poslovne rezultate, ki so precej višji od ravni pred nastopom krize: organska rast prodaje v višini +7,5 odstotka v primerjavi s tretjim četrtletjem leta 2019, kar ustreza povprečni letni rasti v višini +3,7 odstotka.  
  • Posodobljene napovedi za poslovno leto 2021: Potrjen prodajni načrt, pričakovanja glede dobička v področju spodnjih mejnih vrednosti prejšnjega načrta.

V tretjem četrtletju poslovnega leta 2021 je Henkel nadaljeval svojo rast in dosegel vrednost prodaje na ravni celotne družbe v višini 5,1 milijarde evrov. To ustreza visoki rasti organske prodaje v višini +3,5 odstotka, na kar je vplival predvsem pozitiven razvoj cen v vseh poslovnih enotah. Stabilni razvoj obsega proizvedenih izdelkov sta zaznamovala normalizacija povpraševanja v segmentu maloprodaje in višje povpraševanje v industrijskem sektorju. Nominalna vrednost prodaje se je povečala za +1,9 odstotka.

»Posledice globalne krize zaradi koronavirusne bolezni, izjemno napeta situacija na trgu surovin in motnje v globalnih dobavnih verigah so imele močan vpliv na naše tržno okolje v tretjem četrtletju. Kljub temu je Henkel dosegel dobre poslovne rezultate. V primerjavi s stopnjo razvoja prodaje pred nastopom krize v tretjem četrtletju leta 2019 smo dosegli povprečno letno organsko rast prodaje v višini +3,7 odstotka. Vse poslovne enote so presegle zadevno raven prodaje pred krizo,« je povedal Carsten Knobel, predsednik upravnega odbora družbe Henkel.

»Uspešne inovacije, predvsem na področju trajnostnega razvoja, in dodatno širjenje našega digitalnega poslovanja so pomembno doprinesli k rasti podjetja. Močno povečanje organske prodaje v tretjem četrtletju je poleg tega tudi odraz našega stabilnega in raznolikega portfolia izdelkov z uspešnimi blagovnimi znamkami in inovativnimi tehnologijami. Predvsem pa je uspešno poslovanje v tretjem četrtletju rezultat dela našega globalnega tima sodelavcev, ki v tem zahtevnem obdobju kaže izjemno predanost in še naprej prispeva k dolgoročnemu uspehu Henkla.«

Za močno povečanje prodaje v tretjem četrtletju je zaslužna predvsem poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije). Trije od štirih poslovnih segmentov so dosegli zelo močno ali celo dvomestno vrednost organske rasti prodaje, medtem ko je poslovni segment Automotive & Metals (avtomobilska in kovinska industrija) zabeležil rahlo negativen razvoj.

Poslovni rezultati se razlikujejo tudi med segmentoma maloprodaje poslovnih enot Beauty Care in Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila). Razvoj organske prodaje poslovne enote Beauty Care je v tretjem četrtletju nižji kot v lanskem letu, kar je posledica negativnega razvoja prodaje izdelkov za nego telesa zaradi občutno slabših tržnih razmer. Segment za profesionalne frizerske salone pa je zabeležil močno organsko rast prodaje v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Poslovna enota Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) je dosegla dobro organsko rast prodaje, za kar je zaslužen predvsem segment Laundry Care (pralna sredstva).

Z regionalnega vidika smo v tretjem četrtletju dosegli organsko rast prodaje v vseh regijah – razen v Severni Ameriki. K dobrim prodajnim rezultatom družbe so pripomogli predvsem nastajajoči trgi, na katerih so vse regije dosegle visoke enomestne vrednosti organske rasti.

»Medtem ko se epidemija koronavirusne bolezni nadaljuje, se moramo nenehno fleksibilno in hitro odzivati na spremembe na naših trgih. Težave imamo predvsem z omejenimi dobavnimi verigami ter vedno višjimi stroški surovin in transporta. Kljub tem težkim razmeram, ki zahtevajo našo popolno pozornost, ostajamo osredotočeni na naše strateške prioritete in si prizadevamo za uresničitev našega načrta za celostno rast,« je pojasnil Carsten Knobel.

Posodobljene napovedi za poslovno leto 2021

Glede napovedi o ciljih do konca poslovnega leta 2021 je Carsten Knobel povedal: »Še vedno je prisotna velika negotovost glede nadaljnjega razvoja epidemije in njenega vpliva na področje potrošniškega blaga in na industrijski sektor. Zlasti nadaljnje močno povišanje cen surovin in logističnih storitev ima večji vpliv na ekonomijo, kot smo pričakovali. Z obsežnimi ukrepi poskušamo omejiti vpliv na naše poslovanje in dobičkonosnost.«

»Na podlagi naših dobrih rezultatov prodaje v prvih devetih mesecih tega leta izpolnjujemo naše cilje za organsko rast. Kljub temu smo zaradi dodatnih negativnih vplivov, ki so posledica nadaljnjega povišanja cen surovin in transportnih storitev, posodobili naš načrt za prilagojeno maržo iz poslovanja (EBIT) in prilagojen dobiček na prednostno delnico. Pričakujemo, da bodo ta merila dosegla spodnje mejne vrednosti prejšnjega načrta.«

Na ravni celotne družbe Henkel še naprej predvideva organsko rast prodaje v višini +6,0 do +8,0 odstotka in pričakuje prilagojeno maržo iz poslovanja (EBIT) v višini približno 13,5 odstotka. Za prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS) pri stalnih menjalnih tečajih Henkel pričakuje povečanje v področju visoke enomestne odstotne vrednosti. 

»Še naprej poslujemo v tržnem okolju, ki je poln izzivov. Kljub temu smo z našim strateškim okvirjem za celostno rast in močnim globalnim timom sodelavcev dobro pripravljeni, da iz krize stopimo še močnejši in da uspešno oblikujemo prihodnost podjetja.«

Razvoj prodaje na ravni celotne družbe Henkel

Prodaja na ravni celotne družbe je v tretjem četrtletju leta 2021 dosegla nominalno rast v višini +1,9 odstotka in znaša 5,092 milijarde evrov. Organska rast prodaje (tj. brez vplivov zaradi menjalnih tečajev in akvizicij/dezinvesticij) se je povečala za +3,5 odstotka. Na ravni celotne družbe so na rast prodaje vplivale predvsem cene. Razvoj obsega oziroma volumna proizvedenih izdelkov se je razlikoval od poslovnega segmenta do poslovnega segmenta. Akvizicije in dezinvesticije so prodajo zmanjšale za –0,3 odstotka. Spremembe menjalnih tečajev so imele negativen vpliv na prodajo, in sicer so povzročile negativno rast v višini –1,3 odstotka.

V prvih devetih mesecih leta 2021 je prodaja dosegla nominalno rast v višini +3,7 odstotka in znaša 15,019 milijarde evrov. Organska rast prodaje družbe Henkel se je občutno povečala, in sicer za +8,6 odstotka. K rasti prodaje sta pripomogla predvsem obseg oziroma volumen proizvedenih izdelkov in pozitiven razvoj cen.

Razvoj prodaje poslovne enote Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije)

Prodaja poslovne enote Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) je v tretjem četrtletju leta 2021 dosegla nominalno rast v višini +7,1 odstotka in znaša 2,442 milijarde evrov. Organska rast prodaje (tj. brez vplivov zaradi menjalnih tečajev in akvizicij/dezinvesticij) se je povečala za +7,0 odstotka. K rasti prodaje sta enakovredno pripomogla obseg oziroma volumen proizvedenih izdelkov in razvoj cen. Spremembe menjalnih tečajev so povzročile negativno rast prodaje v višini –0,4 odstotka, akvizicije in dezinvesticije pa so imele pozitiven vpliv, saj so prodajo povečale za +0,5 odstotka.

V prvih devetih mesecih leta 2021 je prodaja poslovne enote Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) dosegla nominalno rast v višini +11,8 odstotka in znaša 7,194 milijarde evrov. Dosežena je bila organska rast prodaje v višini +15,5 odstotka, k čemur je pripomogel večji obseg proizvedenih izdelkov in vedno bolj pozitiven razvoj cen tekom leta. V prvih devetih mesecih tega leta smo zabeležili zelo veliko povpraševanje po naših izdelkih v vseh regijah in vseh poslovnih segmentih.

Razvoj prodaje poslovne enote Beauty Care

V tretjem četrtletju leta 2021 se je prodaja poslovne enote Beauty Care nominalno zmanjšala za –6,5 odstotka in znaša 934 milijonov evrov. Organska rast prodaje (tj. brez vplivov zaradi menjalnih tečajev in akvizicij/dezinvesticij) se je zmanjšala za –3,0 odstotka v primerjavi z lanskim letom. Kljub zmanjšanemu obsegu proizvedenih izdelkov je poslovna enota zabeležila pozitiven razvoj cen. Spremembe menjalnih tečajev so povzročile negativno rast prodaje v višini –1,1 odstotka, akvizicije in dezinvesticije pa negativno rast prodaje v višini –2,4 odstotka.

V prvih devetih mesecih leta 2021 se je prodaja poslovne enote Beauty Care nominalno zmanjšala za –1,6 odstotkov in znaša 2,773 milijarde evrov. Organska rast prodaje se je povečala za +2,3 odstotka, k čemur sta pripomogla obseg proizvedenih izdelkov in razvoj cen.

Razvoj prodaje poslovne enote Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila)

Poslovna enota Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) je v tretjem četrtletju zabeležila prodajo v višini 1,680 milijarde evrov, kar je enako nominalnemu zmanjšanju v višini –0,8 odstotka v primerjavi z enakim četrtletjem v lanskem letu. Poslovna enota je dosegla dobro organsko rast prodaje (tj. brez vplivov zaradi menjalnih tečajev in akvizicij/dezinvesticij) v višini +2,0 odstotka. K temu je pripomoglo predvsem zelo veliko povečanje cen, medtem ko se je obseg proizvedenih izdelkov zmanjšal. Akvizicije in dezinvesticije niso imele bistvenega vpliva na prodajo. Spremembe menjalnih tečajev so prodajo zmanjšale za –2,8 odstotka.

V prvih devetih mesecih leta 2021 se je prodaja poslovne enote Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) zmanjšala za –3,8 odstotka na 4,956 milijarde evrov. Poslovna enota je dosegla močno organsko rast prodaje v višini +3,3 odstotka, kar je posledica razvoja cen.

Neto finančna sredstva in finančni položaj družbe Henkel

V obravnavanem obdobju ni prišlo do nobenih bistvenih sprememb na področju neto finančnih sredstev in finančnega položaja družbe v primerjavi s 30. junijem 2021.

Napovedi za družbo Henkel

Na podlagi poslovnega razvoja v prvih devetih mesecih leta 2021 in trenutnih predvidevanjih glede poslovanja do konca tega poslovnega leta se je upravni odbor družbe Henkel AG & Co. KGaA odločil, da bo posodobil svoje cilje za poslovno leto 2021.

Po visokem upadu rasti svetovnega gospodarstva v letu 2020 zaradi epidemije covida-19 Henkel na podlagi trenutnih ocen predvideva, da se bo leta 2021 povpraševanje v industrijskem sektorju občutno povečalo in da se bo tekom leta prodaja v številnih kategorijah na področju potrošniškega blaga ponovno vrnila na raven pred epidemijo. Obenem beležimo zelo močno povišanje cen surovin, ki so nujno potrebne za družbo Henkel, in logističnih storitev, predvsem zaradi občutnega okrevanja svetovnega gospodarstva v povezavi z globalno okrnjenimi dobavnimi verigami.

Ob upoštevanju navedenih dejavnikov družba Henkel za poslovno leto 2021 napoveduje organsko rast prodaje v višini +6,0 do +8,0 odstotka (ostane nespremenjeno). 

Za poslovno enoto Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) družba pričakuje organsko rast prodaje od +10,0 do +12,0 odstotka. Za poslovni enoti Beauty Care in Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) pa Henkel pričakuje organsko rast prodaje v višini od +2,0 do +4,0 odstotka (nespremenjeno).

Pri Henklu ne pričakujejo, da bi akvizicije in dezinvesticije iz leta 2020 in leta 2021 do danes imele bistven vpliv na nominalno rast prodaje družbe. Pri prenosu prihodkov od prodaje v tuje valute pričakujejo negativno rast v področju srednje enomestne odstotne vrednosti.

Pričakovano povečanje povpraševanja, zlasti v našem industrijskem sektorju in segmentu za profesionalne frizerske salone, bo pozitivno vplivalo na poslovanje družbe Henkel v letu 2021. Izjemno strmo naraščanje cen za neposredne materiale – za katere predvidevamo, da se bodo v celotnem letu občutno povečale v področju nizke do srednje enomestne odstotne vrednosti (predhodna napoved: v področju nizke enomestne odstotne vrednosti), in ki se lahko le delno izravnajo v tem poslovnem letu – ima močnejši vpliv na razvoj poslovanja, kot smo predvidevali. Poleg tega pričakujemo, da bodo spremembe menjalnih tečajev negativno vplivale na dobiček.

Ob upoštevanju navedenih dejavnikov družba Henkel pričakuje, da bo zabeležila prilagojeno maržo iz poslovanja (EBIT) v višini približno 13,5 odstotka (predhodna napoved: 13,5 do 14,5 odstotka). Za poslovno enoto Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) pričakuje prilagojeno maržo iz poslovanja v višini približno 16,0 odstotka (predhodna napoved: 16,0 do 17,0 odstotka), za poslovno enoto Beauty Care približno 9,5 odstotka (predhodna napoved: 9,5 do 10,5 odstotka) in za poslovno enoto Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) približno 14,0 odstotka (predhodna napoved: 14,0 do 15,0 odstotka).

Za prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS) pri stalnih menjalnih tečajih Henkel pričakuje povečanje v področju visoke enomestne odstotne vrednosti (predhodna napoved: visoka do srednja enomestna odstotna vrednost).


Ta dokument vsebuje napovedi, ki se nanašajo na prihodnji potek našega poslovanja in bodočo finančno uspešnost kot tudi prihodnje postopke ali razvoj, ki se tičejo Henkla in lahko predstavljajo napovedi za prihodnost. Za napovedi so značilni izrazi, kot so: pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, predpostavljati, ocenjevati in podobno. Take napovedi temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah vodstva družbe Henkel AG & Co. KGaA. Takih izrazov ne gre razumeti v smislu zagotovil, da se bodo pričakovanja dejansko izpolnila. Izvedba in rezultati, ki jih bodo družba Henkel AG & Co. KGaA in povezane družbe v prihodnosti dejansko dosegle, se lahko materialno bistveno razlikujejo od podanih napovedi, saj so odvisni od številnih tveganj in negotovosti. Henkel ne more v celoti vplivati na večino dejavnikov, kot so prihodnje gospodarsko okolje in aktivnosti konkurenčnih podjetij in drugih deležnikov na trgu, saj teh dejavnikov ni mogoče natančno oceniti vnaprej. Henkel ne načrtuje posodobitve napovedi in se k temu ne zavezuje.

Ta dokument vsebuje dodatne materialne finančne kazalnike, ki so ali bi lahko bili alternativni kazalniki uspešnosti (ne splošno sprejeta računovodska načela). Ti dodatni finančni kazalniki se ne smejo obravnavati ločeno ali kot alternativna metoda za ocenjevanje Henklovega premoženja, finančnega stanja ali rezultatov poslovanja, ki so predstavljeni v skladu z veljavnim okvirom računovodskega poročanja v konsolidiranih računovodskih izkazih. Druga podjetja, ki poročajo ali opisujejo podobne alternativne kazalnike uspešnosti, jih lahko izračunajo na drug način.

Ta dokument je bil pripravljen za namen obveščanja in zato ni namenjen investicijskemu svetovanju ali kot ponudba za prodajo ali za nakup kakršnihkoli vrednostnih papirjev.

2021-q3-quarterly-report-SI.pdfPreviewImage

Poročilo za tretje četrtletje 2021