7. mar. 2023  Düsseldorf / Nemčija

Henkel je objavil trajnostno poročilo za leto 2022

Henkel spodbuja napredek na področju trajnosti z izboljšavami na področju varstva podnebja in družbenega udejstvovanja

  • Varstvo podnebja: Delež uporabe električne energije iz obnovljivih virov v proizvodnih obratih po vsem svetu se je zvišal na 70 odstotkov, s čimer so se emisije CO2 znižale za 55 odstotkov (na tono proizvoda).
  • Krožno gospodarstvo: Nadaljnji napredek na poti do 100 odstotkov embalaže, ki jo je mogoče reciklirati oziroma ponovno uporabiti.
  • Družbeno udejstvovanje: Solidarnostni program v višini 6 milijonov evrov za žrtve vojne v Ukrajini.
  • Prizadevanje za enakost med spoloma: Nadaljnje povečanje deleža žensk na vodstvenih položajih.
  • »Pionirji trajnostnega razvoja«: Uspešna uvedba globalnega programa vključevanja zaposlenih.

Henkel je danes objavil svoje 32. trajnostno poročilo, v katerem je predstavil svojo uspešnost in napredek pri izvajanju svoje trajnostne strategije ter ciljev. V zelo zahtevnem tržnem okolju je podjetju med drugim uspelo doseči napredek na področju trajnosti v številnih ključnih razsežnostih, zlasti z nadaljnjim zmanjševanjem emisij CO2 in širjenjem družbenega udejstvovanja.

»Ne spomnim se leta v bližnji preteklosti, ko bi bilo splošno poslovno okolje za naše podjetje tako zahtevno. Vojna v Ukrajini nas je globoko pretresla in ima daljnosežne posledice. Močno je vplivala na gospodarsko okolje in povzročila zlasti energetsko krizo ter višje cene surovin. Toda prav v takih težkih časih je še toliko pomembnejše, da se osredotočimo na trajnost in izpolnimo svoje odgovornosti do okolja ter družbe. Kljub vsem izzivom nam je uspelo doseči nadaljnji napredek pri veliki večini naših ambicioznih trajnostnih ciljev in ob tej priložnosti se želim zahvaliti več kot 50.000 Henklovim sodelavcem po vsem svetu za njihovo močno predanost ter zavzetost,« je dejal Carsten Knobel, predsednik upravnega odbora družbe Henkel.

»V letu 2022 smo z nadaljnjo širitvijo uporabe obnovljivih virov energije naredili pomemben korak k cilju, da do leta 2030 dosežemo podnebno pozitivno proizvodnjo,« je dodala Sylvie Nicol, članica upravnega odbora družbe Henkel, odgovorna za človeške vire in trajnostni razvoj. »Poleg tega nam je uspelo doseči nadaljnji napredek na področju enakosti med spoloma. Delež žensk na vodstvenih položajih se je v letu 2022 povečal na 38,7 odstotka. Popolnoma smo se zavezali, da bomo s konkretnimi programi in ukrepi še pospešili ter okrepili svoja prizadevanja, da bi izkoristili celoten potencial naše raznolikosti.«

Izboljšave na ključnih področjih trajnosti

Henkel je lani objavil načrt trajnostnih ciljev 2030+, v katerem je opredelil nove in dodatne ambicije ob upoštevanju globalnega razvoja. V letu 2022 je družba dosegla pomemben napredek na področju varstva podnebja, saj je emisije CO2 v proizvodnji zmanjšala za 55 odstotkov na metrično tono proizvoda (v primerjavi z izhodiščnim letom 2010). Družba Henkel je delež električne energije, kupljene iz obnovljivih virov, povečala na 70 odstotkov. Do leta 2030 želi Henkel doseči podnebno pozitiven ogljični odtis za svojo svetovno proizvodnjo, poleg tega želi 100 odstotkov električne energije za proizvodne obrate pridobiti iz obnovljivih virov.

Primer sodelovanja z energetskimi podjetji je 10-letna pogodba, ki je bila decembra 2022 sklenjena z družbo IGNIS za dobavo energije iz obnovljivih virov v obliki virtualne pogodbe o nakupu električne energije (VPPA). Pogodba je povezana z gradnjo dveh novih fotonapetostnih elektrarn v Španiji. S tem bo zagotovljena oskrba Henklovih obratov v Evropi z energijo iz obnovljivih virov v višini približno 200 GWh letno.

Da bi čim bolj zmanjšali količino odpadkov in njihov negativni vpliv na okolje, si Henkel nenehno prizadeva tudi za preprečevanje in zmanjševanje uporabe embalažnih materialov, zlasti za svoje potrošniško blago, ter za njihovo čim daljše ohranjanje v gospodarskih ciklih. Do leta 2025 bo 100 odstotkov embalaže zasnovanih za recikliranje in ponovno uporabo*. V letu 2022 se je ta delež povečal na približno 87 odstotkov. Henkel želi povečati tudi delež reciklirane plastične vsebine v svoji embalaži za potrošniško blago. Leta 2022 je ta delež znašal približno 16 odstotkov.

Henkel želi do leta 2025 zmanjšati količino odpadkov za 50 odstotkov na tono proizvoda v primerjavi z letom 2010. V letu 2022 je podjetje že zabeležilo zmanjšanje za 43 odstotkov. Do leta 2030 želi družba doseči krožno uporabo svojega odpadnega materiala iz proizvodnje.

Družba je lani dosegla napredek tudi na področju varovanja naravnih virov. V okviru upravljanja dobaviteljev Henkel sodeluje z izbranimi strateškimi dobavitelji, da bi zagotovil nabavo trajnostnih surovin. Leta 2022 je Henklu denimo uspelo povečati stopnjo sledljivosti surovin na osnovi palm nazaj do mlina s 84 na 89 odstotkov v primerjavi s predhodnim letom.

Henkel je zlasti zaradi lanskih geopolitičnih dogodkov še dodatno razširil svoje družbeno udejstvovanje. Družba si je prizadevala do leta 2030 s socialnimi projekti in donacijami izboljšati življenje 30 milijonov ljudi po vsem svetu. Henkel je ta cilj lani presegel. Od leta 2010 do konca leta 2022 je družbi Henkel uspelo pomagati več kot 30 milijonom ljudem. To je bilo mogoče predvsem zaradi prispevka k boju proti svetovni pandemiji covida-19 in podpore žrtvam vojne v Ukrajini.

Za spodbujanje enakih možnosti želi Henkel nenehno povečevati delež žensk na vodstvenih položajih in si prizadeva, da bi do leta 2025 dosegel enakost med spoloma na vseh vodstvenih ravneh. Leta 2022 je delež žensk na vodstvenih položajih znašal približno 38,7 odstotka, kar pomeni nadaljnje povečanje v primerjavi s predhodnim letom.

Spodbujanje trajnostnega preoblikovanja portfelja izdelkov

Trajnostni razvoj je osrednji steber inovacijskih strategij Henklovih poslovnih dejavnosti v potrošniškem in industrijskem segmentu. Na področju potrošniškega blaga je med drugim poudarek na optimizaciji sestavin. V ta namen Henkel sodeluje z različnimi partnerji. Lani je na primer Henkel sklenil večletni sporazum o sodelovanju z družbo BASF. S pomočjo tako imenovanega uravnoteženega pristopa k uporabi biomase se fosilne surovine nadomestijo z obnovljivimi surovinami za do 110.000 metričnih ton sestavin letno.

V industrijskem sektorju poslovne enote Lepila in tehnologije (Adhesive Technologies) podjetje s svojimi inovativnimi rešitvami zmanjšuje emisije, povečuje energetsko in materialno učinkovitost ter reciklira dragocene vire. Eden od primerov so recikliranju prilagojena lepila za razvoj krožne fleksibilne embalaže. Pri tem Henkel sodeluje s proizvajalci embalaže in strokovnjaki za recikliranje. Možnost recikliranja lepil so potrdili tudi neodvisni inštituti.

Uvedba globalnega programa vključevanja zaposlenih

Da bi še bolj spodbudil sodelovanje zaposlenih na področju trajnosti, je Henkel razširil obstoječo ponudbo usposabljanj na celovit program vključevanja, ki se je začel izvajati marca 2022. Cilj globalnega programa »Sustainability at Heart« (Trajnost v srcu) je še bolj celovito obveščanje in usposabljanje zaposlenih glede trajnostnega razvoja. Na primer, usposabljanje »Sustainability Pioneer« (Pionir trajnostnega razvoja), ki je bilo razvito v sodelovanju s poslovno šolo IESE, je zdaj na voljo v več jezikih. Samo v letu 2022 se ga je udeležilo več kot 5.800 zaposlenih. Cilj usposabljanja je tudi motivirati in podpirati zaposlene pri aktivnem spodbujanju trajnosti v njihovem delovnem okolju ter zasebnem življenju.


*Razen izdelkov, katerih sestavine ali ostanki lahko vplivajo na možnost recikliranja ali onesnažujejo tokove recikliranja.