4. maj 2023  Düsseldorf / Nemčija

Dober začetek poslovnega leta 2023

Henkel je v prvem četrtletju dosegel zelo močno organsko rast prodaje

  • Organska rast prodaje na ravni celotne družbe v višini 6,6 odstotka na približno 5,6 milijarde evrov; nominalna rast v višini 6,4 odstotka
  • Rast temelji na zelo močnem povečanju prodaje v obeh poslovnih enotah:
    • Lepila in tehnologije z organsko rastjo v višini 6,8 odstotka, nominalna vrednost 6,1 odstotk
    • Consumer Brands z organsko rastjo prodaje v višini 7,0 odstotka, nominalna vrednost 7,3 odstotka
  • Zaključen izstop iz poslovnih dejavnosti v Rusiji
  • Nadaljnji napredek pri izvajanju strateškega načrta rasti
  • Potrjene napovedi za poslovno leto 2023

V prvem četrtletju leta 2023 je Henkel povečal prodajo na ravni celotne družbe na približno 5,6 milijarde evrov. K zelo visoki organski rasti prodaje v višini 6,6 odstotka je prispeval dvomestni razvoj cen, medtem ko je bil volumen pod ravnjo iz prejšnjega leta. Nominalno se je prodaja povečala za 6,4 odstotka.»Leto smo začeli dobro – kljub nenehni zahtevnosti tržnega okolja. Zelo močno povečanje prodaje v obeh poslovnih enotah potrjuje moč našega portfelja uspešnih blagovnih znamk in inovativnih tehnologij. V prvem četrtletju smo nadaljevali s cenovnimi ukrepi, s katerimi smo dodatno izravnali negativne vplive zaradi surovin in logističnih stroškov,« je povedal Carsten Knobel, predsednik upravnega odbora družbe Henkel. »Danes smo potrdili našo napoved za leto 2023 in na podlagi zelo dobrega razvoja organske prodaje v prvem četrtletju s samozavestjo gledamo na tekoče poslovno leto.«K zelo močnemu organskemu povečanju prodaje poslovne enote Lepila in tehnologije v prvem četrtletju so prispevala vsa poslovna področja. Nova poslovna enota Consumer Brands  je prav tako dosegla zelo močno organsko rast prodaje, k čemur so pripomogla vsa poslovna področja.»Napredovali smo tudi pri uresničevanju naših strateških prednostnih nalog in dosegli pomemben napredek. Na primer, v naši poslovni enoti Consumer Brands dosledno spodbujamo integracijo in osredotočenost na portfelj, organizacijsko strukturo poslovne enote Lepila in tehnologije še bolj prilagajamo naši bazi strank, poleg tega smo uspešno uvedli ustrezne inovacije v obeh poslovnih enotah,« je pojasnil Carsten Knobel.Družba Henkel je v okviru svoje strategije razporejanja kapitala leta 2022 prvič v zgodovini začela izvajati program odkupa delnic. Program je bil uspešno zaključen v prvem četrtletju leta 2023: Do konca marca je podjetje odkupilo delnice v skupni vrednosti približno 1 milijarde evrov.20. aprila 2023 je Henkel napovedal podpis pogodbe o prodaji svojih poslovnih dejavnosti v Rusiji konzorciju lokalnih finančnih vlagateljev. Družba Henkel je odločitev o opustitvi poslovnih dejavnosti v Rusiji objavila lani po napadu te države na Ukrajino. Posel je bil medtem zaključen, prodajna cena pa znaša 54 milijard rubljev (približno 600 milijonov evrov).Razvoj prodaje na ravni celotne družbe

Prodaja na ravni celotne družbe se je v prvem četrtletju leta 2023 nominalno povečala za 6,4 odstotka, in sicer s 5,271 milijarde evrov v prvem četrtletju lanskega leta na 5,609 milijarde evrov. Organsko (tj. brez vplivov zaradi menjalnih tečajev in akvizicij/dezinvesticij) se je prodaja povečala za 6,6 odstotka. K tej zelo močni rasti prodaje na ravni celotne družbe je prispevalo zvišanje cen. Akvizicije/dezinvesticije so zmanjšale prodajo za –1,1 odstotka. Vplivi menjalnih tečajev so na prodajo vplivali rahlo pozitivno, in sicer za 0,9 odstotka.

AnchorRazvoj prodaje poslovne enote Lepila in tehnologije

V prvem četrtletju leta 2023 se je prodaja v poslovni enoti Lepila in tehnologije nominalno povečala za 6,1 odstotka, in sicer z 2,631 milijarde evrov v prvem četrtletju 2022 na 2,791 milijarde evrov. Organsko (tj. brez vplivov zaradi menjalnih tečajev in akvizicij/dezinvesticij) se je prodaja v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2022 povečala za 6,8 odstotka. Družba je dosegla zvišanje cen v območju dvomestne odstotne vrednosti, medtem ko je bil volumen nižji kot v prvem četrtletju preteklega leta. Vplivi menjalnih tečajev so povečali prodajo za 1,1 odstotka, akvizicije/dezinvesticije pa so imele negativen vpliv v višini –1,8 odstotka.

Razvoj prodaje poslovne enote Consumer Brands

V poslovni enoti Consumer Brands se je prodaja v prvem četrtletju leta 2023 nominalno povečala za 7,3 odstotka na 2,772 milijarde evrov. Organsko (tj. brez vplivov zaradi menjalnih tečajev in akvizicij/dezinvesticij) se je prodaja v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 7,0 odstotka. Na letni ravni je poslovna enota zabeležila dvomestno zvišanje cen, medtem ko se je volumen zmanjšal, deloma zaradi ukrepov za optimizacijo portfelja. Vplivi menjalnih tečajev so pozitivno vplivali na prodajo v višini 0,8 odstotka. Akvizicije/dezinvesticije so zmanjšale prodajo za –0,5 odstotka.    

V prvem četrtletju je poslovno področje Pralna sredstva in čistila ustvarilo zelo visoko organsko rast prodaje, ki je znašala 6,3 odstotka. Organska rast prodaje na poslovnem področju Izdelkov za lase, ki vključuje poslovno področje za profesionalne frizerske salone, je znašala 9,9 odstotka.

Neto finančna sredstva in finančni položaj družbe Henkel

V obravnavanem obdobju ni prišlo do nobenih bistvenih sprememb na področju neto finančnih sredstev in finančnega položaja družbe v primerjavi z 31. decembrom 2022.

Napovedi za družbo Henkel

Napovedi za poslovno leto 2023, ki so bile objavljene 7. marca 2023, so potrjene.

Za tekoče leto Henkel še naprej pričakuje organsko rast prodaje med 1,0 in 3,0 odstotka, pri čemer naj bi se obe poslovni enoti gibali v tem območju. Prilagojena donosnost prodaje (prilagojena EBIT-marža) naj bi se še vedno gibala med 10,0 in 12,0 odstotka. Prilagojena donosnost prodaje bo predvidoma znašala med 13,0 in 15,0 odstotka za Lepila in tehnologije in med 7,5 in 9,5 odstotka za Consumer Brands. Pri prilagojenem dobičku na prednostno delnico (EPS) Henkel še naprej pričakuje razvoj v območju od –10,0 do +10,0 odstotka pri stalnih menjalnih tečajih.

Podrobnosti o spremenjeni strukturi poročanja, sprejeti s prvim četrtletjem 2023

Od prvega četrtletja leta 2023 Henkel spreminja svojo strukturo poročanja, ki odraža novo organizacijsko strukturo. V prihodnje bo družba poročala o uspešnosti svojih dveh poslovnih enot – Lepila in tehnologije in Consumer Brands. Kot je bilo napovedano, bo Henkel poročal tudi o ključnih prodajnih podatkih na ravni poslovnih področij, da bi tako povečal preglednost. Natančneje bo podjetje zdaj poročalo o prodaji ter nominalni in organski rasti prodaje. V poslovni enoti Potrošniške tržne znamke se ti podatki poročajo za poslovni področji Pralna sredstva in čistila in Izdelki za lase ter druge potrošniške dejavnosti. Poleg tega Henkel optimizira organizacijsko strukturo v poslovni enoti Lepila in tehnologije, da bi še učinkoviteje izkoristil prednosti obsega in kompetenc ter obenem zagotovil bližino strankam in trgu. V prihodnje bo poslovna enota obsegala tri poslovna področja: Mobilnost in elektronika, Embalaža in potrošniško blago ter Obrt, gradbeništvo in strokovne storitve. Ta nova struktura se že odraža v tem poročilu za prvo četrtletje leta 2023, njena popolna organizacijska implementacija pa bo začela veljati v drugem četrtletju leta 2023.

Družba je nekoliko spremenila tudi svojo strukturo regionalnega poročanja, da bi bolje odražala porazdelitev vodstvenih odgovornosti. Od prvega četrtletja 2023 naprej bo Henkel komentiral svojo poslovno uspešnost v regijah Evropa, IMEA (Indija, Bližnji vzhod, Afrika), Severna Amerika, Latinska Amerika in Azija-Pacifik.

Opomba: Vse posamezne vrednosti v tem dokumentu so bile komercialno zaokrožene. Zaradi seštevanja lahko pride do odstopanj od navedenih vsot.

Ta dokument vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnji poslovni razvoj, finančno uspešnost in druge dogodke ali razvoj, ki bodo v prihodnosti pomembni za družbo Henkel in lahko predstavljajo izjave, ki se nanašajo na prihodnost. Za izjave v zvezi s prihodnostjo je značilna uporaba besed, kot so pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, verjeti, ocenjevati in podobni izrazi. Take izjave temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah vodstva družbe Henkel AG & Co. KGaA. Teh izjav nikakor ne gre razumeti kot jamstvo, da se bodo ta pričakovanja izkazala za točna. Prihodnje poslovanje in dejansko doseženi rezultati podjetja Henkel AG & Co. KGaA ter njegovih povezanih družb so odvisni od številnih tveganj in negotovosti, zato se lahko bistveno razlikujejo (tako v pozitivnem kot negativnem smislu) od izjav o prihodnosti. Na številne od teh dejavnikov družba Henkel nima vpliva in jih ni mogoče vnaprej natančno oceniti, kot so prihodnje gospodarsko okolje ter dejanja konkurentov in drugih udeležencev na trgu. Družba Henkel ne načrtuje in se ne zavezuje, da bo posodobila izjave, usmerjene v prihodnost.

Ta dokument vključuje dodatne finančne kazalnike, ki niso jasno opredeljeni v veljavnem okviru finančnega poročanja in so ali bi lahko bili alternativni kazalniki uspešnosti. Teh dopolnilnih finančnih kazalnikov ni dovoljeno obravnavati ločeno ali kot alternativne ukrepe za merjenje Henklovih neto sredstev in finančnega položaja ali rezultatov poslovanja, kot so predstavljeni v skladu z veljavnim okvirom finančnega poročanja v njegovih konsolidiranih računovodskih izkazih. Druga podjetja, ki poročajo ali opisujejo podobno poimenovane alternativne kazalnike uspešnosti, jih lahko izračunavajo drugače.

Ta dokument je bil izdan zgolj v informativne namene in ni namenjen investicijskemu svetovanju ali ponudbi za prodajo ali nagovarjanju k ponudbi za nakup kakršnih koli vrednostnih papirjev.